Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Общинска администрация Разлог

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Общинска администрация Разлог
В рамките на законовия срок ли беше извършена желаната от вас административна услуга?
Коментар
Обслужващият персонал беше ли компетентен?
Коментар
Доволен ли сте от достъпа до услугата?
Коментар
Помагат ли ви служителите при попълването и подаването на документи?
Коментар
Получавате ли при поискване от администрацията необходимата информация за нейната работа?
Коментар
Одобрявате ли предоставянето на административни услуги по електронен път?
Коментар
Налага ли ви се често да използвате услугите на общинската администрация?
Коментар
Има ли нещо в работата на държавната администрация, което Ви допада или не одобрявате и кое е то?
Коментар