Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2022

Административно обслужване е всяка дейност по извършване на административни услуги от органите на изпълнителната власт и други, овластени за това със закон. Тази дейност се изразява в даването по искане на граждани или организации на справка, издаването или съставянето на документ за удостоверяване, признаване, упражняване или погасяване на права или задължения.
Административното обслужване е сред основните дейности на местната администрация.

Административното обслужване се извършва от определените за това длъжностни лица в Центровете за административно обслужване. Правомощията на служителите при административното обслужване са пряко свързани с отговорността им, контрола и административно-наказателните санкции, предвидени от закона при неправилно или неточно процедиране.

Административното обслужване се осъществява при спазване на следните принципи:

 • равнопоставено отношение към всички потребители;
 • осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;
  създаване и популяризиране на стандарти за качество на административното обслужване;
 • координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;
 • периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;
  осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги;
 • служебно събиране на информация и доказателствени средства;
 • осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.

Всяко физическо или юридическо лице може да заяви административна услуга, която е от значение за установяване на неговите права или задължения, или за осигуряване на достъп до обществена услуга.

Административната услуга може да бъде заявена устно, в писмена форма на гише или по електронен път, лично или чрез упълномощен представител по начин, който дава възможност за установяване на самоличността на заявителя, когато това е необходимо.

При административно-техническите услуги искане могат да правят само лица, които притежават право на собственост (съсобственост) или друго вещно право върху имота, за който се иска услугата.

При приемане на Заявление, служителят от Центровете за административно обслужване е задължен:

 • да уведоми заявителя за срока за извършване на услугата, размера на дължимата такса и начините на заплащане;
 • да регистрира искането съгласно установените правила, като проверяват;
  • Формата и съдържанието (реквизитите);
  • Приложените изискуеми документи;
  • Подпис на подателя.
 • да уточни начина на получаване на съставения административен акт и /или изходящи документи (отговор, заповед, решение, удостоверение, скица и др.) Получаването на документа може да се извърши по един от следните начини:
  • Лично от звеното за административно обслужване;
  • Чрез лицензиран пощенски оператор на предварителна посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя;
  • По електронен път на електронна поща.

Право да получи документа от извършената услугата имат: лицето, заявило исканата услуга, пълномощник, а за юридическите лица – упълномощено длъжностно лице.