Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.07.2022

При работа с клиенти служителите от звената за административно обслужване спазват нормативните и вътрешните стандарти на обслужване, въведени в Община Разлог с Хартата на клиента, Вътрешни правила за административно обслужване, Етичния кодекс и Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация.

Община Разлог създава, поддържа и развива различни канали за обратна връзка с клиентите:

  1. пощенска кутия за коментари, похвали, оплаквания, жалби, за сигнали срещу корупция или предложения в ЦАО ;
  2. попълване на Анкетна карта в ЦАО;
  3. осигуряване на приемно време на граждани и организации.
  4. възможност за извършване на електронни услуги по електронен път за клиенти чрез регистрация и/или универсален електронен подпис в интернет страницата на общината или  Единния портал за услуги на държавната  администрация;
  5. по обикновената и електронната поща fo@razlog.bg;
  6. телефон 0747/80095- за разкриване на нередности и корупция;
  7. телефон 0885 373732 - относно защита на лични данни и e-mail:fo@razlog.bg

 Община Разлог проучва и измерва и анализира удовлетвореността на потребителите 

В резултат на получената, анализирана и консултирана информация от обратната връзка и от измерването на удовлетвореността на потребителите се предприемат действия за подобряване на административното обслужване. Потребителите, неправителствените организации на гражданите и бизнеса и обществеността се уведомяват за предприетите действия и за резултатите от тях, а докладът се публикува до 1 март, на интернет страницата на общината.