Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.07.2022

Пътната мрежа в община Разлог има обща дължина 75,5 км, като 35 км от тях са от републиканската път­на мрежа - второкласна и третокласна, а 40,5 км са общински пътища. През общината преминава второ­класен път II - №19 Симитли - Разлог - Садово, който свързва района с международния път Е-79 от Север­на и Западна Европа - Видин - София - Благоевград - ГКПП Кулата - за Гърция, а от друга страна осигурява по-кратък път до Гърция през новия ГКПП Илинден - Ексохи.

Второкласният път 11-84 свързва общината с гр. Велин­град и гр.Септември, а оттам с първокласен път 1-8 и автомагистрала „Тракия" като осигурява връзки с цен­тралните и източни части на страната, а през ГКПП Капитан Андреево- с Република Турция. Пътищата 11-19 и 11-84 интегрират региона в национален и регионален план, като осигуряват връзките му с основните между­народни транспортни оси - коридор №4 и коридор №8.

Комуникации

Технологичен възел "Далекосъобщения"град Разлог об­хваща четирите общини в региона - Разлог, Банско, Яко­руда и Белица. Разлог е център на две съобщителни централи с национално значение: Благоевград-Разлог- Велинград и Благоевград-Разлог-Гоце Делчев. Районът е включен в цифровата EWSD централа в Благоев­град.

Добре развити са мобилните комуникации и Интернет.

Енергийна инфраструктура

Електроенергийната мрежа е добре развита.

Електроснабдяването на общината се осъществява от една районна подстанция с напрежение 110/20 kW и инсталирана мощност 2 по 25 MW.

Водоснабдяване и канализация

Водоснабдяването в общината се осъществява от собствени каптажни води. Всички населени места са централно водоснабдени от различни водоизточници. Водите в община Разлог са качествени, поради което към тях се проявява интерес за бутилиране. Изградената канализационна мрежа обслужва 93 % от населението в общината, 98 % е степента на изграденост