Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQ405
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQ4G6

Регионално депо Разлог

Дата на публикуване: 27.06.2022
Последна актуализация: 22.07.2022

Създадено с Решение на ОБС Разлог № 256 от 29.09.2016 г.

Предмет на дейност - Организация по управление на неопасни отпадъци (в т.ч. битови, произвадствени и строителни отпадъци) в съответствие с допустимите за „прием”, „първично третиране”, „временно съхранение” и „крайно обезвреждане”

Директор Петър Белчев