Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.07.2022

В своята дейност кметът на общината се ръководи от Конституцията на Република България, законите, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Кметът на общината:

 1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. Внася за одобрение от общинския съвет общата численост и структурата на  общинската администрация.
 3. Утвърждава длъжностното щатно разписание на служителите в общинската администрация и звената към нея. 
 4. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация, и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 5. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 6. Разработва и внася проект за бюджета и предлага целесъобразни изменения в приходно-разходната му част;
 7. Организира изпълнението на общинския бюджет, извънбюджетните сметки, фондове, спонсорство, целеви средства, средства по международни програми и други;
 8. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
 9. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в Общински  съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
 10. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите и от актовете на Президента на републиката и на Министерски съвет;
 11. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата,  координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
 12. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 13. Председателства съвета по сигурност и организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината;
 14. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
 15. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 16. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 17. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;
 18. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство и може да възлага тези функции с писмена заповед на други длъжностни лица от общинската администрация;
 19. Оказва съдействие на управителните органи на сгради в режим на етажна собственост при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;
 20. Назначава Дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител;
 21. Прави предложения за удостоверяване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани.

Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.

Кметът на общината, в случаите определени от закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари;

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.