Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ

– КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ СЕДМИЧЕН ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА

1.Калина Ергина - дежурство Вторник -14:30 - 15:30 часа.

2. Станислав Прешелков - дежурство Вторник - 11:00 - 12:00 чaса.

3. Мария Костадинова - дежурство Понеделник - 16:00 - 17:00 часа.

 

Индивидуалните консултации по предварителна заявка се провеждат в Центъра за социална превенция на МКБППМН-Гр.Разлог, намиращ се в сградата на Младежки център – гр. Разлог.

Допълнителна информация може да получите от Секретаря на МКППМН, тел. за връзка: 0747/ 80 095, вътрешна линия 217

От 01.04.2010г. е създаден и работи Център за социална превенция на деца, като помощен орган на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Разлог. Основната му цел е да създава оптимално взаимодействие между всички институции за предпазване на децата от деформации в ценностната система, както и от извършване на асоциални прояви. В центъра, деца и родители на място могат да получат професионална помощ и консултации от психолог и педагози. От началото на 2011 година е разкрит и работи “Телефон на доверието”, за индивидуални и семейни консултации, създаден към Центъра за социална превенция в Разлог. Чрез него се предоставя друга възможна форма за осигуряване на помощ и подаване на сигнали за нарушаване правата на детето. Цели се да се засили превантивната работа на самата комисия, като основно средство в борбата с детската престъпност, проблемите в общуването, междуличностните взаимоотношения, адаптацията в училище, противовеса на социалните и морални норми у подрастващите.

Телефонът на доверието: 0888/ 292315 е открит за консултации и сигнали всеки ден от 9.00 до 21.00 часа.

 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/  изпълнява следните основни задачи:

I. Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината.

II.  Съвместно с ИДПС и Дирекция „Социално подпомагане” издирва и установява малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.

III. Разглежда деянията (противообществени прояви и престъпления), извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, длъжностни лица и граждани и налага възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 – 10, 12 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), както и прави предложения до Районен съд за налагане на възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 11 и т. 13. Съгласно член 13, ал. 1 от ЗБППМН, възпитателните мерки са:

1. предупреждение;

2. задължаване да се извини на пострадалия;

3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението;

4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи;

5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;

6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения;

7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица;

8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес;

9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности;

10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото;

11. настаняване в социално-педагогически интернат;

12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца;

13. настаняване във възпитателно училище-интернат.

„Възпитателна мярка” е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

МКБППМН разглежда възпитателни дела в случаи, когато:

*Малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени прояви;

*Непълнолетни на възраст от 14 да 18 години са извършили противообществени прояви, както и когато пълнолетни, извършили престъпление, са освободени от наказателна отговорност по чл.61 от Наказателния кодекс и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия;

*Непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт се привежда възпитателна мярка по този закон;

Решенията на комисията са задължителни за всички учреждения, организации, предприятия, длъжностни лица и граждани.

Който не изпълни решение на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.

IV. Съгласно чл. 15 от ЗБППМН по отношение на родителите или лицата, които ги заместват, за които при разглеждане на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили деяния, се налага една от следните мерки

1. предупреждение;

2. задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието;

3. глоба в размер от 50 до 1000 лв.

V. Привежда в изпълнение мерките по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН и осъществява контрол върху изпълнението им.

VI. Следи поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове и взема мерки за тяхното по-нататъшно развитие.

VII. Съдейства на лицата, излезли от социално-педагогически интернати, възпитателни училища-интернати, от поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми.

VIII. Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината.

IX. Подпомага и оказва съдействие на родители, които срещат трудности при възпитанието на децата си.

 

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ

с Консултативен кабинет

адрес: гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4

/познат още като бившия Пионерски дом или Център за работа с деца/

Центърът за социална превенция е помощен орган на местната комисия. Създаден е на основание чл. 10,  ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), за да подпомага работата на комисията по изпълнение на нейните функции, произтичащи от закона.

В центърът работи екип от специалисти:  екип от психолози ;

Предоставяните  услуги са безплатни за потребителите.

Дейности в Центъра за социална превенция /ЦСП/;

 • Провеждане на възпитателни дела по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/;
 • Привеждане в изпълнение наложени мерки на малолетните и непълнолетните, съгласно чл.13, ал.1, т.3 и т.5, чл. 41, ал.1 и ал. ЗБППМН;
 • Привеждане в изпълнение наложени мерки на родители, съгласно чл.15, т.2 от ЗБППМН;
 • Провеждане на срещи, разговори, беседи с деца и родители;
 • Съдействие при трудности във възпитанието;
 • Съдействие в образователния процес;
 • Съдействие при организиране на свободното време,
 • Изграждане и поощряване на подходяща ценностна ориентация;
 • Подаване на декларации за летните школи;
 • Прожекции на филми и презентации по актуални проблеми – употреба на наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, толерантност, безопасен интернет и др.;
 •  Обществените възпитатели назначени към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са:
 • Мария Костадинова – психолог;
 • Калина Ергина – психолог;
 • Станислав Прешелков- психолог;

Заявления за работа с психолог  към МКБППМН може да се подават на имейл : kmet@razlog.bg

 или на телефон 0747/80095 вътр.217

Кой има право да посещава Центъра за социална превенция?

 1. Малолетни и непълнолетни с наложена възпитателна мярка,  други деца с асоциално поведение, деца с агресивни прояви;

 

 

2. Деца, преминали през специализирани заведения – СПИ, ВУИ.

3. Непълнолетни, осъдени на пробация и условно осъдени.

4. Деца, преминали през кризисни центрове; деца – жертви на насилие; деца от ДДЛРГ с личностни, психологически проблеми или с девиантно поведение, деца от приюти и  други.

5. Деца, насочвани към Центъра (консултативния кабинет) от МКБППМН, ИДПС, ОЗД, УЧИЛИЩА, родители; деца в социален и криминогенен риск и др.

6. Деца и родители, сами потърсили контакт със специалистите от Центъра (консултативния кабинет).

7. Деца и родители, пострадали от престъпления и насилие.

8. Родители или лица, които ги заместват, с мярка по чл. 15 от ЗБППМН.

9. Родители, доброволно потърсили правна, социална, педагогическа и психологична помощ и подкрепа.

10. ИДПС, учители, възпитатели, педагогически съветници, училищни психолози, социални работници и други професионалисти, работещи с деца.

 

*  Всички желаещи да ползват услугите на ЦСП е необходимо да подадат заявка по образец при секретаря на комисията.

 

 

 

 

ПЛАН за РАБОТАТА на МКБППМН – РАЗЛОГ ОСНОВНА

ЦЕЛ Намаляване броя на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Разработване дейността на Центъра за социална превенция

2. Осъществяване на ефикасна превантивна работа

3. Осъществяване на връзка и реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за работа с деца

4. Квалификации

5. Разгласяване дейността на комисията

По основна задача №1

1. Организиране на лекции по полово възпитание, полово предавани болести и начини на предпазване, анкети сред учениците Място на провеждане: училищата в селата и други, проявили интерес към беседите след предварителна заявка;

2. Обявяването на конкурси с различни тематики, свързани с теми, засягащи работата на Комисията или обществените възпитатели по училища Теми: Есета, рисунки, картички и други

3. Предлагането на психологическа помощ и подкрепа от специалистите обществени възпитатели за деца и/или техните семейства, от контингента на комисия. Работа с индивидуални случаи с логопеди и психолози подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите.

Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: два пъти в седмицата по два часа;

4. Обучение на деца за безопасно и полезно боравене с интернет, подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите или с наложена мярка от МК.

Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: след сформиране на група

5. Организиране на курс за ограмотяване на малолетни и непълнолетни с наложена възпитателна мярка

или подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите, които имат съответните нужди по предмети 5.1 Проверка на нивото на знанията;

5.2 Работа върху пропуските;

5.3 Периодична проверка на знанията, които са усвоили;

Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: два пъти в седмицата по два часа;

По основна задача №2

1. Работа с родители и деца, които срещат трудности в ежедневното си общуване или преодоляване на трудностите , както и с родители, за които е подадена информация, че не изпълняват съвестно задълженията си; Работата ще се извършва с деца с наложена възпитателна мярка от МК или подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите.

Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: след предварителна заявка и организиране на група

2. Работа с деца, за които има информация, че са в рискова семейна или приятелска среда, подадени от педагогическите съветници или ръководството на училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите или обществените възпитатели

Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: след предварителна заявка и организирането на група

3. Информиране за децата, на които им предстои да напуснат СПИ или ВУИ и назначаването на обществен възпитател, който да проследи и подпомогне при нужда социализирането им обратно в семейната и приятелска среда

4. Работни срещи с педагогическите съветници и/или представители на Училищните комисии за БППМН с цел координиране на работата ни и обмяна на информация за деца с рисково поведение или рискова семейна среда, както и разработване на съвместни идеи за превантивна работа.

Време на провеждане: веднъж месечно

По основна задача №3

1. Организиране на срещи с Младежки и/или Ученически парламент с цел проучването на нагласите сред учениците за справянето с престъпността като цяло и какво би могло да бъде тяхното участие

2. Организиране на срещи с други организации и/или институции с цел включването в съвместни проекти или инициативи с превантивна цел – БЧК, Младежки дом, Детски център и други

3. Участие в традиционните турнири, организирани съвместно с ДПС, училища и община Разлог

По основна задача №4

1. Организиране на семинари и/или обучения на обществените възпитатели и други специалисти, желаещи да се включат

2. Организиране на работни срещи с Комисии от други градове с цел обмяна на опит и споделянето на добри практики

По основна задача №5

1. Осъществяването на връзка с медии с цел информирането за дейностите, които комисията извършва ежемесечно Срок: постоянен

Заявление
Дата на публикуване: 31.01.2024