Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ

– КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ СЕДМИЧЕН ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА

1.Калина Ергина - дежурство Вторник -14.30-15.30ч.

2.Лина Пъргова - дежурство Вторник - 16.00-17.0ч.

3.Мария Костадинова - дежурство Понеделник - 16.00-17.00ч.

 

Индивидуалните консултации по предварителна заявка се провеждат в Центъра за социална превенция на МКБППМН-Гр.Разлог, намиращ се в сградата на Младежки център – гр. Разлог.

Допълнителна информация може да получите от Секретаря на МКППМН, тел. за връзка: 0747/96124

 

От 01.04.2010г. е създаден и работи Център за социална превенция на деца, като помощен орган на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Разлог. Основната му цел е да създава оптимално взаимодействие между всички институции за предпазване на децата от деформации в ценностната система, както и от извършване на асоциални прояви. В центъра, деца и родители на място могат да получат професионална помощ и консултации от психолог и педагози. От началото на 2011 година е разкрит и работи “Телефон на доверието”, за индивидуални и семейни консултации, създаден към Центъра за социална превенция в Разлог. Чрез него се предоставя друга възможна форма за осигуряване на помощ и подаване на сигнали за нарушаване правата на детето. Цели се да се засили превантивната работа на самата комисия, като основно средство в борбата с детската престъпност, проблемите в общуването, междуличностните взаимоотношения, адаптацията в училище, противовеса на социалните и морални норми у подрастващите.

Телефонът на доверието: 0888/ 292315 е открит за консултации и сигнали всеки ден от 9.00 до 21.00 часа.

ПЛАН за РАБОТАТА на МКБППМН – РАЗЛОГ ОСНОВНА

ЦЕЛ Намаляване броя на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Разработване дейността на Центъра за социална превенция

2. Осъществяване на ефикасна превантивна работа

3. Осъществяване на връзка и реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за работа с деца

4. Квалификации

5. Разгласяване дейността на комисията

По основна задача №1

1. Организиране на лекции по полово възпитание, полово предавани болести и начини на предпазване, анкети сред учениците Място на провеждане: училищата в селата и други, проявили интерес към беседите след предварителна заявка;

2. Обявяването на конкурси с различни тематики, свързани с теми, засягащи работата на Комисията или обществените възпитатели по училища Теми: Есета, рисунки, картички и други

3. Предлагането на психологическа помощ и подкрепа от специалистите обществени възпитатели за деца и/или техните семейства, от контингента на комисия. Работа с индивидуални случаи с логопеди и психолози подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите.

Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: два пъти в седмицата по два часа;

4. Обучение на деца за безопасно и полезно боравене с интернет, подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите или с наложена мярка от МК.

Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: след сформиране на група

5. Организиране на курс за ограмотяване на малолетни и непълнолетни с наложена възпитателна мярка

или подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите, които имат съответните нужди по предмети 5.1 Проверка на нивото на знанията;

5.2 Работа върху пропуските;

5.3 Периодична проверка на знанията, които са усвоили;

Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: два пъти в седмицата по два часа;

По основна задача №2

1. Работа с родители и деца, които срещат трудности в ежедневното си общуване или преодоляване на трудностите , както и с родители, за които е подадена информация, че не изпълняват съвестно задълженията си; Работата ще се извършва с деца с наложена възпитателна мярка от МК или подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите.

Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: след предварителна заявка и организиране на група

2. Работа с деца, за които има информация, че са в рискова семейна или приятелска среда, подадени от педагогическите съветници или ръководството на училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите или обществените възпитатели

Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: след предварителна заявка и организирането на група

3. Информиране за децата, на които им предстои да напуснат СПИ или ВУИ и назначаването на обществен възпитател, който да проследи и подпомогне при нужда социализирането им обратно в семейната и приятелска среда

4. Работни срещи с педагогическите съветници и/или представители на Училищните комисии за БППМН с цел координиране на работата ни и обмяна на информация за деца с рисково поведение или рискова семейна среда, както и разработване на съвместни идеи за превантивна работа.

Време на провеждане: веднъж месечно

По основна задача №3

1. Организиране на срещи с Младежки и/или Ученически парламент с цел проучването на нагласите сред учениците за справянето с престъпността като цяло и какво би могло да бъде тяхното участие

2. Организиране на срещи с други организации и/или институции с цел включването в съвместни проекти или инициативи с превантивна цел – БЧК, Младежки дом, Детски център и други

3. Участие в традиционните турнири, организирани съвместно с ДПС, училища и община Разлог

По основна задача №4

1. Организиране на семинари и/или обучения на обществените възпитатели и други специалисти, желаещи да се включат

2. Организиране на работни срещи с Комисии от други градове с цел обмяна на опит и споделянето на добри практики

По основна задача №5

1. Осъществяването на връзка с медии с цел информирането за дейностите, които комисията извършва ежемесечно Срок: постоянен