Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1
Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол Местно самоуправление, законността, обществения ред и контрол по дейността на местната администрация и евроинтеграция Устройство на територията, благоустрояването, комуналните дейности, земеделието, горите, водите и екологията Социални дейности, здравеопазване, социални грижи, образование, култура, вероизповедания, спорт и работа с младежта

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.02.2024

Комисиите са органи на Общинския съвет, които изпълняват инициативни, съвещателни и контролни функции.

Постоянните комисии имат за задача:
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложение за решаване на проблемите;
2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решенията по въпросите, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.