Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Кметски екип

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.02.2024

Заместник кметове:


Христо Василев Зайков 

Зам. - кмет по "Икономически и правни въпроси"

от 20.11.2023 г.

Електронна поща: hzaikov@razlog.bg

Приемен ден  - всяка сряда от 14 до 16.30 часа

 

Христо Зайков е роден и израснал в Разлог, женен, с едно дете, Завършил е висше образование - бакалавърска степен по „Финанси – банково дело“ и магистърска степен по „Социално дело и застраховане“. През последните 15 години е работил като финансов директор.


Гергана Владимирова Костова

Зам. - кмет по "Социални дейности"

от 13.11.2023 г.

Електронна поща: gkostova@razlog.bg

Приемен ден - всеки четвъртък от 14 до 16.30 часа

 

Инж. Гергана Костова има три висши образования: инж. магистър по “Екология”, магистър по “Психология” и магистър по “Финанси”, със специалност „Дизайнер“ от средното си образование. Тя живее в Разлог, омъжена от 20 години, с едно дете.


СЛАВЧО ИВАНОВ ФАРФАРОВ

Зам. - кмет по "Устройство на територията, строителството и регионалното развитие"

от 02.01.2024 г.

Електронна поща: sfarfarov@razlog.bg

Приемен ден - всеки 1-ви и 4-ти вторник от месеца от 14 до 16.30 часа

 

Роден и израснал в Разлог, Славчо Фарфаров е с висше образование, бакалавър „Стопанско управление“, магистър „Икономика на публичната сфера“ и „Строителство и архитектура“. 15 години управлява строителна фирма. Семеен с две деца.


Секретар на община Разлог:

Димитър Спасов Крънчев

от 11.02.2008 г.

Електронна поща: dsk70@abv.bg

Функции:

  1. Организира дейността на Общинска администрация , условията на работа на служителите и информационно - техническото обезпечаване на дейността им;
  2. Организира деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
  3. Организира дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
  4. Отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на Кмета на Общината;
  5. Отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
  6. Отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в Общината, организационно - техническата подготовка и проезвеждането на изборите и местните референдуми.
  7. Контролира вписванията в административния регистър и Единната система за управление на човешките ресурси.

Главен архитект:

Илияна Аврамова

Функции:

  • 1.Осъществява самостоятелно правомощия съгласно ЗУТ.
    2.Ръководи и координира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината.