Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Кметски екип

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.08.2022

Заместник кметове:


Иван Костадинов Гюров

от 13.11.2019 г.

Електронна поща: kmet@razlog.bg


Гергана Николаева Колчева - Фарфарова

от 23.08.2022 г.

Електронна поща: kmet@razlog.bg


Секретар на община Разлог:

Димитър Спасов Крънчев

от 28.10.2007 г.

Електронна поща: dsk70@abv.bg

Функции:

  1. Организира дейността на Общинска администрация , условията на работа на служителите и информационно - техническото обезпечаване на дейността им;
  2. Организира деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
  3. Организира дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
  4. Отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на Кмета на Общината;
  5. Отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
  6. Отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в Общината, организационно - техническата подготовка и проезвеждането на изборите и местните референдуми.
  7. Контролира вписванията в административния регистър и Единната система за управление на човешките ресурси.

Главен архитект:

Илияна Аврамова

Функции:

  • 1.Осъществява самостоятелно правомощия съгласно ЗУТ.
    2.Ръководи и координира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината.