Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH31
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHB4
Бюджет и финансови отчети Местни данъци и такси Етажна собственост Oбщински предприятия Общинска собственост Хуманитарни дейности Архитектура и градоустройство Туризъм Транспорт Околна среда Селско стопанство и гори

Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.06.2022

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

 • Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

 • Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

 • Образованието;

 • Здравеопазването;

 • Културата;

 • Благоустрояването и комуналните дейности;

 • Социалните услуги;

 • Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

 • Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

 • Развитието на спорта, отдиха и туризма;

 •  (нова - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) защитата при бедствия.

Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.


Дейността на общинския съвет, на кмета на общината, на кмета на района и на кмета на кметството се подпомага от общинска администрация.

Общинската администрация е структурирана в дирекции и отдели .


Изпълнението на задълженията на служителите в общинската администрация се основава на принципите на законност, лоялност, добросъвестност, безпристрастност, равнопоставеност, отговорност, политически неутралитет, почтеност, конфиденциалност, отчетност, колегиалност и учтивост.