Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 17.01.2024
Последна актуализация: 17.01.2024

ОБЩИНА Р А З Л О Г

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за Публичните Финанси и чл. 29, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ на ОБЩИНА РАЗЛОГ за 2024 година

Проекта за общински бюджет за 2024 година ще бъде публикуван на страницата на Община Разлог. Заинтересованите лица могат да се запознаят предварително с документите и в ОбА – Разлог, стая 204.

Становища по Проекта за общински бюджет за 2024 година могат да се предоставят във фронт-офиса на Община Разлог.

Дата на провеждане на обсъждането – 26.01.2024 година, от 10:00 часа в залата на Общински съвет Разлог.

Инж. Красимир Герчев

Кмет

На община РАЗЛОГ