Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LO4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L42

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 13.07.2022

По реда на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение  в  Община  Разлог и  реда за издаване на сертификати за инвестиция клас В се насърчават инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на  Община Разлог

Инвестициите трябва да отговарят на следните условия:

 1. да са свързани със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие/дейност, с диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието/дейността с нови продукти или със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие/дейност;
 2. да се осъществяват в икономически дейности, посочени в ППЗНИ със съответните кодове, определени съгласно действащата Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез съответстващата класификация;
 3. приходите от изпълнявания инвестиционен проект да са най-малко 80 на сто от общите приходи на предприятието на инвеститора за срока по т. 8;
 4. срокът за изпълнение на инвестицията да е до три години от датата на започване на работата по проекта до неговото завършване, включително за голям инвестиционен проект по смисъла на чл.2, параграф 52 и чл.14, параграф 13 от Регламент (ЕС) №651/2014;
 5. в един обект да не надвишават минималния размер за инвестиция клас Б по чл.3, ал.2, т.2 от ППЗНИ;
 6. най-малко 40 на сто от приемливите разходи за материални и нематериални активи да се финансират чрез собствени ресурси или чрез външно финансиране под форма, която изключва публична подкрепа;
 7. да създават и поддържат заетост, която отговаря едновременно на условията съгласно чл.14, параграф 9 от Регламент (ЕС) №651/2014:
  1. да е пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект;
  2. инвестиционният проект да води до нетно увеличение на броя на служителите в съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца;
  3. създадената заетост да се поддържа за минимален период от 5 години в случай на голямо предприятие и за минимален период от три години в случай на малки и средни предприятия;
 8. инвестицията в икономическата дейност по т. 2 да се поддържа в съответния регион по местонахождение най-малко 5 години, а в случай на малки и средни предприятия - три години, считано от датата на нейното завършване по смисъла на чл.14, параграф 5 от Регламент (ЕС) №651/2014;
 9. придобитите дълготрайни материални и нематериални активи да са нови и закупени при пазарни условия от трети лица, независими от инвеститора, по смисъла на чл.14, параграф 6 от Регламент (ЕС) №651/2014;
 10. изпълнение на другите условия по глава I и специалните разпоредби на глава III от Регламент (ЕС) №651/2014 относно инвестицията за предоставяне на помощ по чл. 2а  от ЗНИ.

 

Заявление за издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

 

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Разлог и издаване на сертификати клас В