Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.07.2022

Цел на плана.

Целите на плана са в съответствие с НСНРБ и са както следва:

 • Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия чрез партньорство и по-добра координация.
 • Намаляване на рисковете от природни и причинени от човека опасности по разходоефективен начин.
 • Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите върху човешкия живот, социалната и икономическата структура на общности, инфраструктура, собственост и природната среда.
 • Създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и технологични бедствия.


Детайлно описание на структурата на общинския план за защита при бедствия/ОбщПЗБ/.

Планът е разработен на основание и в изпълнение на чл. 9 ал. 1 от Закона за защита при бедствия и при спазване на изискванията на издадените от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет „Указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита при бедствия“.

Плановете за конкретни специфични опасности (за наводнение, земетресение, ядрена или радиационна авария по чл. 9, ал. 2 ЗЗБ) и други помощни планове са изготвени като отделни части към ПЗБ в раздел ПРИЛОЖЕНИЯ.

Структура и съдържание на план за защита при бедствия:

 • Заглавна страница
 • Съдържание
 • Документи за съгласуване и приемане на плана
 • История на разпространените екземпляри от плана
 • История на направените промени в плана
 • Раздел I. Въведение
 • Раздел II. Профил на риска
 • Раздел III. Превенция
 • Раздел IV. Готовност
 • Раздел V. Реагиране
 • Раздел VI. Възстановяване и подпомагане 
 • Раздел VII. Мониторинг и оценка
 • Раздел VIII. Приложения
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
Дата на публикуване: 20.06.2022

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ
Дата на публикуване: 20.06.2022