Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111D34
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DJ4

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 18.01.2023

 

 

На основание чл.40 ал. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 4 ал. 3 от НОРИПДУКИ, всички задължени лица са подали декларации към ПК "ПКОНПИ" при Общински съвет - Разлог в законоустановените срокове