Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DC5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DS3
Протоколи Решения

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 02.06.2022

В изпълнение на своите правомощия, общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.


Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в седемдневен срок чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.


За всяко заседание на общинския съвет се води протокол. Съветниците имат право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание.