Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1
Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол Местно самоуправление, законността, обществения ред и контрол по дейността на местната администрация и евроинтеграция Устройство на територията, благоустрояването, комуналните дейности, земеделието, горите, водите и екологията Социални дейности, здравеопазване, социални грижи, образование, култура, вероизповедания, спорт и работа с младежта

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 05.04.2024

Комисиите са органи на Общинския съвет, които изпълняват инициативни, съвещателни и контролни функции.

Постоянните комисии имат за задача:
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложение за решаване на проблемите;
2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решенията по въпросите, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

Заседания на постоянните комисии за м. Април 2024 г.

КОМИСИЯ

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

Бюджет и финанси

15.04.2024 год.

14.00 часа

Зала ОбС

Местно самоуправление

16.04.2024 год.

14.00 часа

Зала ОбС

Устройство на територията

17.04.2024 год.

14.00 часа

Зала ОбС

Социални дейности

18.04.2024 год.

14.00 часа

Зала ОбС

Редовно заседание  на ОбС-Разлог

25.04.2024 год.

14.00 часа

Зала ОбС

Заседания на постоянните комисии за м. Март 2024 г.

КОМИСИЯ

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

Бюджет и финанси

18.03.2024 год.

14.00 часа

Зала ОбС

Местно самоуправление

19.03.2024 год.

14.00 часа

Зала ОбС

Устройство на територията

20.03.2024 год.

14.00 часа

Зала ОбС

Социални дейности

21.03.2024 год.

14.00 часа

Зала ОбС

Редовно заседание  на ОбС-Разлог

28.03.2024 год.

14.00 часа

Зала ОбС