Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2475
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CU1

Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2024 г.

Дата на публикуване: 15.12.2023
Последна актуализация: 07.02.2024