Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2022

Постоянна Комисия по “Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол”:

 • Петър Георгиев Попов  - председател
 • Васка Георгиева Бележкова -зам. председател
 • Кирил Георгиев Калоянов
 • Гергана Владимирова Костова
 • Румяна Атанасова Ячкова
 • Пламен Асенов Хаджиев
 • Христо Василев Зайков

Постоянна Комисия по “Местно самоуправление, законността, обществения ред и контрол по дейността на местната администрация и евроинтеграция”:

 • Д-р Радко Петров Тумбев - председател
 • Пламен Спасов Ботев -зам. председател
 • Петър Георгиев Попов
 • Мария Димитрова Крънчева
 • Фиданка Димитрова Цирова
 • Атанасия Спасова Спасова
 • Лилка Георгиева Досевичина

Постоянна Комисия по “Устройство на територията, благоустрояването, комуналните дейности, земеделието, горите, водите и екологията”:

 • Тодор Славев Иванов - председател
 • Георги Петров Крънчев -зам. председател
 • Радослава Василева Иванова
 • Атанасия Спасова Спасова
 • Марио Николов Терзиев
 • Румяна Атанасова Ячкова
 • Сава Георгиев Домев

Постоянна Комисия по “Социални дейности, здравеопазване, социални грижи, образование, култура, вероизповедания, спорт и работа с младежта”:

 • Кирил Георгиев Калоянов - председател
 • Николай Иванов Дундалов -зам. председател
 • Гергана Владимирова Костова
 • Фиданка Димитрова Цирова
 • Д-р Радко Петров Тумбев
 • Христо Василев Зайков
 • Лилка Георгиева Досевичина

Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество:

 • Мария Димитрова Крънчеа
 • Тодор Славев Иванов
 • Георги Петров Крънчев
 • Николай Иванов Дундалов
 • Радослава Василева Иванов
 • Сава Георгиев Донев
 • Димитър Бориславов Марков