Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H83

Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2022
ЗАПОВЕД № РД - 15-018
гр. Разлог 14.01.2011г.
На основание чл.26, ал.З от Закона за защита на класифицираната информация(ЗЗКИ) и чл.21, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗЗКИ

О П Р Е Д Е Л Я М 

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна:
  1. .Служебна тайна по чл.70, ал.З от Закона за защита на класифицираната информация /лични данни, съдържащи се в делата за проучване за надеждност на лицата/.
  2. .Обобщени данни за контролни числа и списъци с длъжностите за отсрочване на резервисти и техника от повикване във въоръжените сили.
  1. .Информация за инструкциите и организацията на оперативното дежурство в община Разлог.
  2. .Информация за организацията и резултатите от териториалните и общински междуведомствени работни срещи и други мероприятия по отбранително-мобилизационната подготовка на община Разлог.
  3. .Информация свързана с текущи промени по планирането на военновременните запаси и резерви с изключение на тази, класифицирана като държавна тайна.
 
  1. .Информация свързана с актуализиране на настъпилите промени по приложенията на плана за привеждане на общината от мирно във военно положение с изключение на тази, класифицирана като държавна тайна.
  2. .Обобщена информация свързана с подпомагане органите на Министерство на отбраната по оповестяване,изпращане и доставяне на резервисти и техника с мобилизационно назначение, с изключение на тази, класифицирана като държавна тайна.
  3. . Планове, инструкции и други материали за организация на охраната и физическата защита на административната сграда, където се помещава общинската администрация и регистратурата за класифицирана информация.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Н-к отдел „Канцелария”,служителя по сигурността на информацията и завеждащ регистратура за сведение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Иван Шарков- Служител по сигурността на информацията в Общинска администрация- гр. Разлог.
Същата да бъде публикувана в официалния сайт на община Разлог:

инж.КРАСИМИР ГЕРЧЕВ