Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F2

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 01.07.2022

Въпроси и отговори свързани с ТСУ

Какво е скица на имот?

Скицата е извадка от действащият кадастрален и/ или регулационен план на населеното място с границите на поземления имот.
Скици за територията на община Разлог се издават  Агенцията по кадастър

Какво е подробен устройствен план

Подробните устройствени планове /ПУП/ определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделнитепоземлени имоти.
Предвижданията на ПУП са задължителни и трябва да се съобразим с тях при започване на строителство.

Какво е виза? Кога и защо е необходима

Виза се издава от Главния архитект на общината и представлява копие/ извадка от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти. Визата е необходима за започване на проектиране. Изключение правят обектите на техническата инфраструктура, за които не се издава виза за проектиране.

Как да си взема предписание /виза/ за изработване на подробен  устройствен план?

За получаване на предписание /виза/ за изработване на подробен устройствен план е необходимо да се подаде заявление за извършване на градоустройствено проектиране, придружено с копие на документи за собственост, при необходимост удостоверения за наследници, копие от актуална скица от Агенцията по кадастър и задание на възложителя.

Искам да започна строителство. С какви документи трябва да разполагам?

Строителството се извършва, само ако е разрешено, съгласно закона за устройство на територията. Когато става въпрос за обект, който има характеристиките на строеж, е необходимо да бъде издадено разрешение за строеж от Главния архитект на общината. Не са строежи преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности като: павилиони, кабини, маси и др. Сред строежите не попадат рекламите, информационните и монументално- декоративните елементи а също и елементите на градското обзавеждане- спирки на масовия градски транспорт, скамейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други подобни, които не са трайно свързани с терена. За тези обекти се издава разрешение за монтиране. За издаване на разрешение за строеж е необходимо да се подаде заявление, придружено от квитанция за платена такса и одобрен инвестиционен проект.

С какви документи трябва да разполагам , за да получа разрешение за строеж? Мога ли да получа разрешение за строеж без да разполагам с инвестиционен проект?

Разрешението за строеж се издава въз основа на одобрен инвестиционен проект .
За следните обекти може да се издаде разрешение за строеж без инвестиционни проекти:

- стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежи от допълващото застрояване;
- монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност;
- басейни с обем до 100 куб.м в оградени поземлени имоти;
- подпорни стени с височина от 1,20м до 2,00м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
- плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част 0,60м до 2,20м;
- временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра, преместваеми обекти;
- монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/ или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW,
включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

Какво представлява инвестиционния проект?

Инвестиционен проект е проект, който е предназначен за строителство на обекти. Инвестиционните проекти могат
да се възлагат и изработват във фази “ идеен проект”, “ технически проект” и/ или “работен проект”. Обхватът съдържанието се определят от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти.
В зависимост от обекта, инвестиционните проекти могат да включват следните части:

-Архитектурна
- интериор и обзавеждане
- конструктивна
- водоснабдяване и канализация
- електрическа
- топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация
- енергийна ефективност
- газоснабдяване
- геодезическа
- паркоустрояване и благоустрояване
- част технологична
- част пожарна безопасност
- план по безопасност и здраве
- част организация и безопасност на движението
- част план за управление на строителните отпадъци
- обща обяснителна записка
- генерален план
- сметна документация
- консервация, реставрация и експониране на недвижимите културни ценност
- земна основа

Какъв е реда за одобряване и съгласуване на инвестиционен проект /проект за строителство на сграда или подземни комуникации/ ?

След като за инвестиционните проекти е извършена предварителна оценка за съответствие /с приемане от общински експертен съвет по устройство на територията или комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант/, те се съгласуват и одобряват от главния архитект и са основание за издаване на разрешение за строеж. За одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти се подава заявление,
придружено с проектите по всички части и изготвената оценка за съответствие.

Имам разрешение за строеж, но не съм започнал строителство. В сила ли е разрешението за строеж и до кога?

Разрешението за строеж губи правно действие, когато:

-в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството;
- в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;
-в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е
завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обекти I и II категория, за националните обекти, за обектите с национално значение и за
обектите с първостепенно общинско значение.

Строежите, за които разрешението за строеж е
загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж в 3- месечен срок след изтичане на съответния срок на валидност. Разрешението за строеж може да се
презаверява само веднъж - за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на
срока за завършване на строежа. Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако разрешението за строеж не бъде презаверено, както и когато презавереното разрешение за строеж е
загубило правно действие.

Към кого следва да се обърнем в случаи на незаконно строителство?
Жалбите или сигналите за незаконно строителство следва да се адресират до Регионална дирекция за национален строителен контрол Благоевград

 

Въпроси и отговори свързани с Местни данъци и такси


Какво е необходимо за бракуване на МПС?

Необходимо е да донесете талона на МПС, след като сте го бракували в КАТ Благоевград. Копие от талона се предоставя в сградата на ул. "Възраждане" № 20. Данък МПС дължите до месеца в който е бракуван автомобила.

Какво да направя при продажба на МПС?
Трябва да предоставите копие от договора за продажба на МПС в сградата на ул. "Възраждане" № 20.

Какво да направя при покупка на МПС?
Трябва да предоставите копие от договора за покупка, копие на големия талон от КАТ, да попълните декларация по чл.54, да се представи квитанция за платен местен данък – 3 % сградата на ул. "Възраждане" № 20. Образец на декларацията ще получите на място

Как да се освободя от такса сметосъбиране и сметоизвозване при условие, че не живея там и не стопанисвам имота си в Община Разлог ?
За всички имоти се начислява такса за депо и чистота. С декларация се освобождава само таксата за сметосъбиране и сметоизвозване.
Имоти в община Разлог се освобождават от сметосъбиране и сметоизвозване, като се подаде Декларация за освобождаване до края на текущата година и важи само за една година – следващата.
Декларацията може да се изтегли за попълване, да се разпише и да се изпрати по пощата на адрес: гр. Разлог, ул. "Стефан Стамболов" 1 или на e-mail: ob_info@bcmesta.bg
Декларация за освобождаване на част от таксата за битови отпадъци можете да намерите в подраздел Административни услуги /Дирекция "Приходи"

 

Въпроси и отговори свързани с ЕСГРАОН

Как да получа дубликат на акт за раждане от упълномощено лице
Може да получите дубликат на акта за раждане, ако упълномощите някой, но в нотариално завереното пълномощно е необходимо да бъде упоменато,че трябва да се издаде…

Как да получа удостоверение за семейно положение
Удостоверение за семейно положение можете да получите от всяка община в България. За това е необходимо да се попълни искане за издаване на удостоверение от…

Как да получа многоезично извлечение от акт за граждански брак
За да получите многоезичен акт за брак е необходимо заявление от Вас и лична карта. Ако това не Ви е възможно, може да упълномощите лице…

Какви документи са необходими за промяна на настоящ/постоянен адрес
За да си направите адресна регистрация на територията на община Разлог е необходимо собственикът на имота да подпише декларация за съгласие за регистрацията Ви на този адрес