Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Рехабилитация и реконструкция на общински пътища BLG 1194 гр. Разлог – с. Бачево и участък от BLG 1192 с. Баня- с. Добърско в едно с прилежащите съоръжения и принадлежности

Дата на публикуване: 23.08.2023
Последна актуализация: 23.08.2023

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

 Европа инвестира в селските райони“.

Наименование на проект: Рехабилитация и реконструкция на общински пътища BLG 1194 гр. Разлог – с. Бачево и участък от BLG 1192 с. Баня- с. Добърско в едно с прилежащите съоръжения и принадлежности

Административен договор: BG06RDNP001-7.019-0037-C01

Обща стойност на проекта: 2 905 590.00 лева без ДДС, от които
Европейско съфинансиране в размер на 85 %: 2 469 751.50 лева
Национално съфинансиране в размер на 15 %: 435 838.50 лева

 

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

Наименование на процедура: Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Начална дата на проекта: 02.08.2023 г.

Крайна дата на проекта: 15.09.2025 г.

 

Кратко описание на проекта:

Проектът предвижда рехабилитация на общински пътища BLG 1194 гр. Разлог – с. Бачево и участък от BLG 1192 с. Баня- с. Добърско в Община Разлог.

 

Цели на проекта:

• Осигуряване на по-добър достъп за работа до населените места в общината, където е ситуиран бизнеса и до общинския център на община Разлог;

• Повишаване привлекателността за развитие на бизнес и привличане на нови инвестиции;

• Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната мрежа на територията на селата и осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите по нея;

• Подобряване на достъпа на населението до здравни, образователни, социални и културни услуги.

 

С изпълнението на проекта ще се подобри достъпа до населените места, тъй като и двете села са без друг осигурен достъп. Ще се подобри комуникацията и свързаността на селата с общинския център и републиканската пътна мрежа.