Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

"Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - пета група"

Дата на публикуване: 21.08.2023
Последна актуализация: 21.08.2023

 

Наименование на проект: "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - пета група".

 

Административен Договор: № BG16RFOP001-2.003-0037-C02

 

Бенефициент: Община Разлог

 

Обща стойност на проекта: 1 249 649.97 лв., от които:

Европейско съфинансиране:  1 062 202.47 лв.

Национално съфинасниране: 187 447.50 лв.

 

Източник на финансиране: Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020",
Продецура за финансиране: BG16RFOP001-2.003 - „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3”

 

Начална дата на проекта: 23.09.2022 г.

Крайна дата на проекта: 23.01.2024 г.

 

Обхват: 

- Блок с адрес: гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” 5 и регистрирано СС "град Разлог, общ. Разлог, ул. "Стефан Стамболов" № 5”.

- Блок с адрес: гр. Разлог, ул. "Стефан Стамболов" 13 и регистрирано СС "град Разлог, ул. "Стефан Стамболов" № 13".

- Блок с адрес: гр. Разлог, ул. "Екзарх Йосиф" 56 и регистрирано СС "Оазис - град Разлог, общ. Разлог, ул. "Екзарх Йосиф" № 58, вход А и вход Б".

 

Кратко описание на проекта:

Проектът предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност ефективност в 3-те броя многофамилни жилищни сгради в град Разлог. Включени са дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградите, изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Предварително са извършени обследвания за енергийна ефективност и технически обследвания на сградите.

За всички многофамилни жилищни сгради са заложени мерки свързана с осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в съответствие с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

 

 

Проектът цели да се подобри енергийната ефективност на 3 броя многофамилни жилищни сгради. Изпълнението на проекта ще допринесе за достигане на следните очаквани резултати: 

1. Достигане на клас на енергопотребление „В“ в 3-те многофамилни жилищни сгради; 

2. Намаляване на разходите за енергия в 3-те многофамилни жилищни сгради;

3. По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г. 

4. Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.; 

5. Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие; 

6. Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на 3-те многофамилни жилищни сгради; 

7. Запазване на традиционните функции на град Разлог, като добро място за работа и живот. 

8. Повишаване комфорта на част от населението на Разлог, живеещи в 3-те многофамилни жилищни сгради.

 

                                  www.eufunds.bg