Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

„Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ I, ПИ 02960.501.372, кв.1 по плана на с. Бачево, община Разлог“

Дата на публикуване: 22.06.2022
Последна актуализация: 27.06.2023

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“

Наименование на проект: „Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ I, ПИ 02960.501.372, кв.1 по плана на с. Бачево, община Разлог“
Административен договор: BG06RDNP001-19.268-0003-C01 от 27.10.2021г.

Бюджет (БФП): 48 892,36 лева без ДДС, от които
Европейско съфинансиране в размер на 90 %: 44 003.12 лева
Национално съфинансиране в размер на 10 %: 4 889.24 лева

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Приоритетна ос: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от Общностите Местно Развитие)
Наименование на процедура: BG06RDNP001-19.268, МИГ-Разлог, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”.

Начална дата на проекта: 27.10.2021 г.
Крайна дата на проекта: 30.06.2023 г.

Проектът включва дейности по ремонт и оборудване на съществуваща спортна площадка с размери 23,4 м х 37,7 м в село Бачево.

Конкретните цели на проекта са свързани с подобряване на условията за спортни занимания на открито в село Бачево – едно от най-оживените села на община Разлог, чрез обновяването на спортно съоръжение за групови спортни занимания, ползвано от деца, младежи и хора в активна трудова възраст, включително от представители на уязвими и малцинствени групи. Изпълнението на проекта ще допринесе и за повишаване на привлекателността и качеството на живот в село Бачево. Друг положителен ефект е свързан със създаване на подходящи условия за практикуване на спортовете волейбол и футбол, както за потенциални състезатели, така и за настоящи членове на школите и отборите по футбол и волейбол в различните възрастови групи.

В резултат от изпълнението на проекта представители на местната общност ще имат свободен и безплатен достъп до повече и по-разнообразни варианти за осмислено и активно прекарване на свободното време, което е и елемент от доброто качество на живот. Проектът е от особено значение за децата и младежите, включително представители на уязвимите и малцинствени групи, които са заявили потребност от подобряване на средата за живот чрез инвестиции в обществени пространства в селата.

www.eufunds.bg