Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

„Изграждане на спортно игрище за мини футбол към ОУ „Неофит Рилски“ в с. Горно Драглище, община Разлог.“

Дата на публикуване: 23.08.2023
Последна актуализация: 23.08.2023

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони“

 

Наименование на проект:Изграждане на спортно игрище за мини футбол към ОУ „Неофит Рилски“ в с. Горно Драглище, община Разлог.

 

Административен договор: BG06RDNP001-19.688-0001-C01

 

Обща стойност на проекта: 168 648,57 лева, от които

  • Европейско съфинансиране: 150 538.70 лева
  • Национално съфинансиране: 16 726.52 лева
  • Собствено съфинансиране: 1383.35 лева

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

Приоритетна ос: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

 

Наименование на процедура: BG06RDNP001-19.688, МИГ-Разлог, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“.

 

Начална дата на проекта: 21.06.2023 г.

Крайна дата на проекта: 30.06.2025 г.

 

Кратко описание на проекта:

Проектът предвижда изграждане и оборудване на спортно игрище за мини футбол в двора на ОУ "Неофит Рилски", село Горно Драглище.

Предвидено е спортното игрище да е с размери 22х39,3м и включва едно тренировъчно поле, като габаритите му съответстват  на изискванията за провеждане  на тренировъчни и любителски футболни срещи. Допълнителна площ е предвидена около игралното поле – зона за сигурност и комуникация. Спортната площадка ще бъде обезопасена с 6-метрова ажурна ограда. Входът на игрището ще е с директен достъп до терена без денивелация, с което ще се осигури достъпна среда включително за хора с увреждания.

Настилката на игрището ще е от изкуствена трева с височина 40 мм, която позволява практикуването на футбол. Прилежащата  към терена  ограда ще се изгради  от мека мрежа, фиксирана от метални пилони с височина 6 метра. Осветлението ще се осигурява посредством LED прожектори, разположени  по двете дължини  на игрището, на височина 8 метра.

С реализирането на проекта ще се повиши привлекателността и качеството на живот в с. Горно Драглище, община Разлог.

 

Цели на проекта:

1. Подобряване на условията за спортни занимания на открито в село Горно Драглище, община Разлог чрез изграждането на спортно съоръжение за групови спортни занимания, ползвано от деца, младежи и хора в активна трудова възраст, включително от представители на уязвими и малцинствени групи.

2. Повишаване на привлекателността и качеството на живот в село Горно Драглище.

3. Създаване на подходящи условия за практикуване на футбол, както за потенциални състезатели, така и за настоящи членове на школите и отборите по футбол в различните възрастови групи.

4. Развитие на спортната инфраструктура. С изграждането на спортното игрище за мини футбол представителите на местната общност ще имат свободен и безплатен достъп до повече и по-разнообразни варианти за осмислено и активно прекарване на свободното време, което е и елемент от доброто качество на живот.