Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Реконструкция и ремонт на Панорамна алея "Стъпалата", местността Голак, землището на град Разлог

Дата на публикуване: 16.03.2023
Последна актуализация: 27.06.2023

Описание: Описание: Logo Leader V1 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони“

 

 

Наименование на проект: „Реконструкция и ремонт на Панорамна алея "Стъпалата", местността Голак, землището на град Разлог“

 

Административен договор: BG06RDNP001-19.502-0001-C01

 

Обща стойност на проекта: 84 752,42 лева без ДДС, от които
Европейско съфинансиране в размер на 90 %: 43 905.22 лева
Национално съфинансиране в размер на 10 %: 4 878.36 лева

Собствено финансиране в размер: 35 968.84 лева

 

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

Приоритетна ос: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

 

Наименование на процедура: BG06RDNP001-19.502, МИГ-Разлог, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“.

 

Начална дата на проекта: 02.03.2023 г.

Крайна дата на проекта: 30.06.2025 г.

 

Кратко описание на проекта:

Проектът предвижда реконструкция и ремонт на съществуваща панорамна алея "Стъпалата", включително и доставка и монтаж на нови атракции, с което обектът ще придобие изцяло завършен вид.

Панорамна алея "Стъпалата" е символ на атрактивен туризъм и любимо място за отдих и развлечение на местното население, както и на гостите на територията на град Разлог. На мястото са изградени забавни интерактивни табла, които са обект на ежедневен интерес от голям брой жители и туристи.

С реализирането на проекта ще се обнови и доразвие съществуващата туристическа инфраструктура на територията на община Разлог.

 

Цели на проекта:

1. Подобряване на условията за туризъм на територията на МИГ - Разлог чрез ремонт и реконструкция на Панорамна алея "Стъпалата".

2. Създаване на по-добри условия за развитие на атрактивния и изследователски туризъм чрез подобряване на съоръженията и прилежащата инфраструктура.

3. Запазване на популярността на панорамна алея "Стъпалата", като същевременно с реновирането на съществуващите атракции и добавяне на нови се цели привличане на нови туристи и увеличаване на туристопотока, както и включване в националните и европейски културни и туристически маршрути.

4. Развитие на туризма. Обновяване на панорамна алея „Стъпалата“, където местното население и туристите ще имат достъп до повече и по-разнообразни варианти за осмислено и активно прекарване на свободното време, което е и елемент за по-добро качество на живот.