Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTUJM90
Z7_PPGAHG8001PU206G1SVMTUJMP4

Център за обществена подкрепа

Дата на публикуване: 27.06.2022
Последна актуализация: 22.07.2022

Център за обществена подкрепа се намира в сградата на бившата „ Туристическа спалня“ на втори етаж.

Центъра е разкрит със Заповед РД01-0384/27.02.2020г. на Изпълнителния Директор на АСП – Румяна Петкова от 01.03.2020г.

Капацитет на ЦОП- гр.Разлог – 20 места

Какво представлява социалната услуга?

Център за обществена подкрепа гр.Разлог обединява различни услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата.

Основни принципи в работата на специалистите от ЦОП:

• гарантиране на най- добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
• зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;
• гарантиране правата на децата/лицата за живот в семейна среда;
• зачитане правото на децата/лицата за изразяване на мнение и изслушване;
• зачитане на достойнството и личността на детето;
• уважение към личната история, религиозна, етническа и културна идентичност на детето и семейството му;
• индивидуален подход на интервенциите при работа по случай;
• подпомагане на рисковите групи за включването им в социалната среда;
• проява на толерантност и разбиране от страна на персонала към различията и многообразните потребности на децата и техните семейства;
• работа в екип и поверителност.

Работата на Центъра за обществена подкрепа е насочена към:

  • семейства, при които има риск да изоставят децата си за отглеждане в специализирана институция или семейства, които поради някаква причина са изпаднали в криза;
  • деца от общността, жертви на физическо и емоционално насилие и техните семейства или за които родителите не полага грижи;
  • деца, застрашени от отпадане или отпаднали вече от училище и техните семейства;
  • деца с проблеми в поведението и техните семейства;
  • деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца;
  • кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца;
  • кандидат – осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период;
  • семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си.

Услуги, предоставящи се в ЦОП Разлог:

1. Психологическа подкрепа и консултиране на деца за:

• възстановяване и подобряване на връзките им със семейството;
• развитие на умения за живот;
• справяне с агресия, трудно поведение, подобряване на взаимоотношенията с връстници;

2. Педагогическа подкрепа на деца, които срещат трудности в училище;

3. Подкрепа на семейството, информиране и консултиране на родителите за:

• осигуряване на безопасна и сигурна среда за детето, повишаване на уменията им за полагане на добри грижи за детето, предотвратяване на риск от насилие;
• изготвяне и подаване на различни документи в местни и държавни институции;
• търсене и намиране на работа;
• получаване на здравни услуги –избор на личен лекар профилактични прегледи, необходимост от лечение в болница;
• възможностите за ползване на други услуги, необходими на детето.

Условия за ползване на услугите:

Децата и родителите могат да ползват услугите на Центъра, като:

• се обърнат към Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане” в община Разлог и получат направление за услугата, която искат, след което сключат договор с доставчика на услугите за предоставяне на съответната услуга;

• подадат заявление директно в Центъра за ползване на конкретна услуга и сключат договор за предоставяне на конкретната услуга.

УСЛУГИТЕ В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СА БЕЗПЛАТНИ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ !

Материална база

• Зала за индивидуална работа с деца и семейства – обособена малка зала за индивидуални разговори и работа с психолог. Обстановката в залата е предразполагаща за изграждането на доверителна връзка между потребител и специалист.

• Зала за групова работа с деца и семейства – голяма зала за групова работа между потребителите на ЦОП и специалистите. В залата са обособени три къта за работа – кът за учене с бюро и необходими ученически материали, кът за групова работа с голяма маса и осигурено достатъчно пространство за работа с повече от един потребител и кът за почивка и групови разговори с пъстро диванче и масичка, създаващи уют и предразполагащи за добри взаимоотношения между потребители и специалистите на ЦОП.

• Санитарно помещение съобразено с капацитета на ЦОП – ЦОП разполага с отделно санитарно помещение за ползване от потребителите, като в него са обособени WC за жени, WC за мъже и WC за инвалиди.

Контакти

Адрес: гр.Разлог, ул. „Поп Богомил“ №2, ет.2

Телефони за контакт:

Управител: Даниела Панева – 0888505717

Психолог: Магделина Панкова – 0889508691

Email: cop_razlog@abv.bg