Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Удължава се кандидатстването по процедурата за енергийна ефективност на жилищните сгради - II

Дата на публикуване: 29.01.2024
Последна актуализация: 29.01.2024

Одобрените сгради ще получат до 80 % безвъзмездна финансова помощ.

 

ВАЖНО!!!

Крайната дата на прием на заявления по настоящата процедура е 10.02.2024 г.

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Общинска администрация – Разлог ще приемат заявления за участие до 10.02.2024 г., след тази дата няма да се приемат заявления.

 

С всички документи по процедурата можете да се запознаете на следния линк:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f

 

Необходимите документи за кандидатстване можете да намерите в прикачените файлове в сайта на Община Разлог. 

 

Община Разлог информира всички Сдружение на собственици на многофамилни жилищни сгради, че срокът за кандидатстване с проектни предложения е удължено до 29.02.2024 г. по процедура чрез подбор „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ по Национален План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

ВАЖНО!!!

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)* и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ по Национален План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са следните:

 • при кандидатстване и одобрение на проектното предложение  - многофамилната жилищна сграда  ще получи до 80 % безвъзмездна финансова помощ. Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта, а именно:
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
 • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Публичност и информация на проекта;
 • Организация и управление на проекта.

 

            За всяко проектно предложение цялата предвидена БФП (80% от стойността на всички допустими разходи) се предоставя в етапа на строителство като част от стойността на строително-монтажните дейности. При наличие на недопустими разходи в проектното предложение, то те са изцяло за сметка на крайния получател т.е. на Сдружението на собствениците. Крайният получател следва да осигури цялото необходимо собствено финансиране за изпълнение на проекта, включително непредвидени разходи за изпълнение на СМР дейностите.

 

ВАЖНО!

Няма да се финансират:

 • Подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
 • Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
 • Ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма;
 • Изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/или монтиране на асансьори с нови или втора употреба;
 • Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
 • Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

 

ВАЖНО!

Изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки:

След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок.

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия. В случай, че след изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) не се постигне минимум 30 % спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В” съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба, всички получени средства  подлежат на възстановяване.

Приоритет ще се дава на предложения за изпълнение на инвестицията за енергийна ефективност в съчетание с мерки, които допълват архитектурния облик на града.

 

Степен на проектна готовност

Крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство към общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец към настоящите насоки.

За сградата/блок-секцията/групата от свързани блок-секции следва да бъде представено:

 1. Заявление за участие
 2. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
 3. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
 4. Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.
 5. Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
 6. Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.

 

След преглед на посочената документация и изготвяне на обобщено КСС – водещият партньор предлага на Крайния получател да сключат партньорско споразумение. В партньорското споразумение двете страни следва да се разпишат всички права и задължения на партньорите, в случай, че в посочения образец те не са изчерпателно посочени, за периода на кандидатстване и в периода на изпълнение на дейностите по обновяване на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции. В текста на споразумението страните следва изрично да уредят всички въпроси свързани с финансовата отговорност на партньорите, етапа на осигуряване на собствения принос за изпълнение на СМР дейностите, управлението на проекта, включително възнаграждение за служителите на водещия партньор работещи по ПИИ и други. В случай, че се предвижда изпълнение на СМР дейностите чрез инженеринг, то отговорностите на всяка страна се разписват детайлно в партньорското споразумение.

ВАЖНО ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ!

Крайният получател носи пълната отговорност за качеството и пълнотата на разработената техническа документация, включително за законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването й в качеството му на Възложител по проекта. Работният/техническият проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, придружен от количествени сметки по приложимите части и количествено-стойностна сметка по видове СМР в пълно съответствие с КС на проектантите.

Предложенията по настоящата процедура се оценява на основание чл. 17 от ПМС 114 от 08 юни 2022 година, относно детайлните правила за предоставяне на средства на крайни получатели от МВУ, на един етап по критерии за административна допустимост и оценка на качеството, описани в настоящите Насоки за кандидатстване.

Оценката и класирането на предложенията по настоящата процедура се извършва от оценителна комисия, определена с акт на Ръководителя на СНД. Всички предложения, подадени в рамките на крайния срок, се оценяват в съответствие с критериите, посочени по-долу.

Оценката на предложения включва един етап, който обхваща критерии за административна допустимост и оценка на качеството.

Оценката на административна допустимост се извършва по критериите, посочени в раздел „Критерии за оценка на административна допустимост“, които се отбелязват с „ДА“, „НЕ“ или „Н/П“ (не е приложимо). Предложение, което получи оценка „Не“ на критерий 1 или 6 се отхвърля от оценителната комисия без да се проверява съответствие със следващите критерии за оценка на административна допустимост.

Предложения, получили минимум 62 точки на етап „Оценка на качеството”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на финансови средства. Всички предложения, които са преминали минималния праг на оценка, но за които не достига финансиране по настоящата процедура, ще формират списък с резервни предложения, които може да бъдат финансирани в случай на наличие на недоговорен/спестен финансов ресурс.

 

Документи за кандидатстване
Дата на публикуване: 29.01.2024

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Дата на публикуване: 29.01.2024