2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране