2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици