Предварително съгласие на Общински съвет - Разлог за промяна на предназначението на общински имоти с начин на трайно ползване "пасище-мера" (съгл. чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ)

1. Необходими документи:
Заявление свободен текст
Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, или копие от документа за самоличност, когато заявителят е физическо лице;
Проект на подробен устройствен план – парцеларен план
Картен материал с отразено проектно ситуационно разположение на площадката или трасето в общинския поземлен фонд с координати на чупките;
Скица на имота, собственост на възложителя
Документ за собственост на имота на възложителя


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.