Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения(чл.52, ал.1, т.3, буква "а" във връзка с чл.50, ал.7, т.2)

1. Необходими документи:

Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното (чл.60, ал.2, т.1 от Закона за водите). (Документът следва да бъде заверен от издателя му) 
Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността за ползване на минералната вода, заверена от съответния компетентен орган (чл.60, ал.2, т.2 от Закона за водите).
Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата "водоподаване" – когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения (чл.60,ал.2,т.3 от Закона за водите).
Декларация съгласно чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда(чл.60, ал.2, т.4 от Закона за водите). (съгласно образец приложен към заявлението) 
Документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода (чл.60, ал.7, т.1 от Закона за водите).
Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми и обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите на водопотребление, определени в наредбата по чл.117а, ал.2 (чл.60, ал.7, т.2 от Закона за водите) (Проектът за присъединяване се изготвя със съдържание определено в Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. До приемането на наредбата по чл. 117а, ал. 2 обосновката на заявените водни обеми се разработва въз основа на определени с други нормативни актове количества за съответната цел, като в обосновката на необходимите водни обеми се посочва и наименованието на съответния нормативен акт - § 140 от ПЗР на ЗИД на З, в сила от 10.08.2010 г.)
Забележка: 
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца.
2. Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител 
3. В оригиналния екземпляр на документите не се прилагат сканирани копия от документи.


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.