Изменение и/или продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения

1. Необходими документи:

Заявление свободен текст
- Мотивирана обосновка – за продължаване на срока на разрешително;
- Документ за платена такса за изменение/ продължаване на разрешителното съгласно Тарифата за таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на Община Разлог; 
- Документи за извършени плащания на дължимите такси за правото на водовземане и/или дължимите глоби или санкции;
- Актуална обосновка на необходимите количества- при изменение на параметрите на водовземане;
- Декларация по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда;
- Копие от Документ за собственост на имота, в койте се намира захранвания обект;
- Актуална скица на имота, в който е изграден захранвания обект.


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.