Издаване на разрешително за водовземане и ползване от води, включително от язовири и микроязовири– публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения

1. Необходими документи:

Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното
Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган 
Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Схема, описваща пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление с технически параметри на съоръженията
Предварителното (прединвестиционно) проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.), включително:
• съоръжение за осигуряване миграцията на рибите (рибен проход).
• част "Конструктивна на хидротехническото съоръжение"
• хидроложка част и хидравлично оразмеряване на хидротехническото съоръжение
Документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията;

Съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските земи и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат засегнати;

Обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление

В зависимисост от заявената цел за водовземане се представят и документите посочени в чл. 32 и чл. 33, глава втора, раздел III на Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 56 от 22 юли 2011 г.)

Забележка: 
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца.
2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.
3.Предварителните (прединвестиционните) проучвания, техническите проекти за добив, сравнителните оценки на енергийните ползи и на вредите за околната среда, сравнителните оценки на ползите от дейността и на вредите за околната среда и геодезическите измервания по чл. 52 се изготвят от лица, кои¬то притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регис¬трирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.