2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал