Петък, 29 Октомври 2021

З А П О В Е Д № РД -15-1279/29.10.2021 г. за образуване на Подвижна Секционна избирателна комисия за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия

Написана от

З А П О В Е Д

№ РД- 15 - 1279
гр. Разлог 29.10.2021г.

На основание чл.90, ал.1,изречение първо, ал.4 от ИК и т.9 от Решение №766-ПВР/НС/20.10.2021г. на ЦИК и Решение № 100-ПВР/НС/28.10.2021г. на РИК-Благоевтрад,

Н А Р Е Ж Д А М:

На територията на Община Разлог да се образува една Подвижна Секционна избирателна комисия за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. с № 013700028.

Настоящата заповед да бъде обявена публично на видно място в сградата на общината и да се публикува на сайта на община Разлог-www.razlog.bg.

Препис от заповедта да бъде връчена на Секретаря на община Разлог,РИК –гр.Благоевград и на отдел “АИО“ за сведение .

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ
ИНЖ.КРАСИМИР ГЕРЧЕВ /п/

Прочетена 70 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.