Център за социална превенция

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ

– КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ СЕДМИЧЕН ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА

1.Ася Димитрова -Четвъртък -14.00-15.00ч.

2.Мария Костадинова - Понеделник - 16.00-17.00 часа.

3.Калина Ергина- Вторинк -14.30-15.30часа.

Индивидуалните консултации по предварителна заявка се провеждат в Центъра за социална превенция на МКБППМН-Гр.Разлог, намиращ се в сградата на Младежки център – гр. Разлог. Допълнителна информация може да получите от Секретаря на МКППМН, тел. за връзка: 0747/96124 Изтегли ЗАЯВКА ЗА ТЕМИ НА БЕСЕДИ, ЛЕКЦИИ, ДИСКУСИИ, ТРЕНИНГИ И ФИЛМИ във връзка с превантивната дейност на МКБППМН за 2020 година История на МКБППМН От 01.04.2010г. е създаден и работи Център за социална превенция на деца, като помощен орган на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Разлог. Основната му цел е да създава оптимално взаимодействие между всички институции за предпазване на децата от деформации в ценностната система, както и от извършване на асоциални прояви. В центъра, деца и родители на място могат да получат професионална помощ и консултации от психолог и педагози. От началото на 2011 година е разкрит и работи “Телефон на доверието”, за индивидуални и семейни консултации, създаден към Центъра за социална превенция в Разлог. Чрез него се предоставя друга възможна форма за осигуряване на помощ и подаване на сигнали за нарушаване правата на детето. Цели се да се засили превантивната работа на самата комисия, като основно средство в борбата с детската престъпност, проблемите в общуването, междуличностните взаимоотношения, адаптацията в училище, противовеса на социалните и морални норми у подрастващите. Телефонът на доверието: 0888/ 292315 е открит за консултации и сигнали всеки ден от 9.00 до 21.00 часа. ПЛАН за РАБОТАТА на МКБППМН – РАЗЛОГ ОСНОВНА ЦЕЛ Намаляване броя на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 1. Разработване дейността на Центъра за социална превенция 2. Осъществяване на ефикасна превантивна работа 3. Осъществяване на връзка и реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за работа с деца 4. Квалификации 5. Разгласяване дейността на комисията По основна задача №1 1. Организиране на лекции по полово възпитание, полово предавани болести и начини на предпазване, анкети сред учениците Място на провеждане: училищата в селата и други, проявили интерес към беседите след предварителна заявка; 2. Обявяването на конкурси с различни тематики, свързани с теми, засягащи работата на Комисията или обществените възпитатели по училища Теми: Есета, рисунки, картички и други 3. Предлагането на психологическа помощ и подкрепа от специалистите обществени възпитатели за деца и/или техните семейства, от контингента на комисия. Работа с индивидуални случаи с логопеди и психолози подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите. Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: два пъти в седмицата по два часа; 4. Обучение на деца за безопасно и полезно боравене с интернет, подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите или с наложена мярка от МК. Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: след сформиране на група 5. Организиране на курс за ограмотяване на малолетни и непълнолетни с наложена възпитателна мярка или подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите, които имат съответните нужди по предмети 5.1 Проверка на нивото на знанията; 5.2 Работа върху пропуските; 5.3 Периодична проверка на знанията, които са усвоили; Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: два пъти в седмицата по два часа; По основна задача №2 1. Работа с родители и деца, които срещат трудности в ежедневното си общуване или преодоляване на трудностите , както и с родители, за които е подадена информация, че не изпълняват съвестно задълженията си; Работата ще се извършва с деца с наложена възпитателна мярка от МК или подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите. Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: след предварителна заявка и организиране на група 2. Работа с деца, за които има информация, че са в рискова семейна или приятелска среда, подадени от педагогическите съветници или ръководството на училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите или обществените възпитатели Място на провеждане: Центъра за социална превенция Време на провеждане: след предварителна заявка и организирането на група 3. Информиране за децата, на които им предстои да напуснат СПИ или ВУИ и назначаването на обществен възпитател, който да проследи и подпомогне при нужда социализирането им обратно в семейната и приятелска среда 4. Работни срещи с педагогическите съветници и/или представители на Училищните комисии за БППМН с цел координиране на работата ни и обмяна на информация за деца с рисково поведение или рискова семейна среда, както и разработване на съвместни идеи за превантивна работа. Време на провеждане: веднъж месечно По основна задача №3 1. Организиране на срещи с Младежки и/или Ученически парламент с цел проучването на нагласите сред учениците за справянето с престъпността като цяло и какво би могло да бъде тяхното участие 2. Организиране на срещи с други организации и/или институции с цел включването в съвместни проекти или инициативи с превантивна цел – БЧК, Младежки дом, Детски център и други 3. Участие в традиционните турнири, организирани съвместно с ДПС, училища и община Разлог По основна задача №4 1. Организиране на семинари и/или обучения на обществените възпитатели и други специалисти, желаещи да се включат 2. Организиране на работни срещи с Комисии от други градове с цел обмяна на опит и споделянето на добри практики По основна задача №5 1. Осъществяването на връзка с медии с цел информирането за дейностите, които комисията извършва ежемесечно Срок: постоянен

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.