Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерална вода