ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.41, АЛ.4 ОТ ЗОС)