РЕГИСТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, В КОИТО УЧАСТВА ОБЩИНАТА