Проект Internet of Things as a policy instrument for the city change

Наименование на проекта: Internet of Things as a policy instrument for the city change
Акроним на проекта: IoTXchange
Източник на финансиране: Програма за междурегионално сътрудничество URBACT III, съ-финансирана от Европейски фонд за регионално развитие
Водещ партньор: Община Фундао, Португалия
Проектни партньори: Агломерация Nevers (Франция), Община Ange (Швеция), Държавната корпорация за развитие на провинция Saxony-Anhalt (Германия), Академия Abo (Финландия), Община Dodoni (Гърция), Община Jelgava (Латвия), Община Kezmarok (Словакия), Община Разлог (България);
Общ бюджет на проекта: 132 677.18 евро
Проектът е насочен към новата динамика на градовете и тенденциите на преконфигуриране на градските райони, които имат за цел да фокусират приоритетите си върху гражданите и бизнеса, създавайки по-голяма нужда от връзки и развитие на територията.
Проектът ще се изпълнява на две фази. Първата фаза е с продължителност 6 месеца и стартира на 2 септември 2019г. По време на първата фаза ще бъде разработен Формуляр за кандидатстване и одобрение на втората фаза на проекта, която е и съществената част от реалното изпълнение на проектните дейности.
Основните цели на проекта са:
- Разработване на План за действие на територията на всички партньори, който ще ръководи прилагането на IoTXchange в градовете;
- Оптимизиране на трансфера и обмена на знания и споделяне на опит чрез мрежата от градове, създадена в рамките на проекта, както и уменията и знанията, получени чрез участието на URBACT;
- Ускорено приемане на нови дигитални технологии, които ще модернизират инфраструктурата и услугите на града;
- Създаване на благоприятна бизнес среда;
IoTXchange насърчава създаването на мрежа от европейски градове, ангажирани с разработването на планове за цифровизация, базирани на решенията на IoT за повишаване на качеството на живот в малките и средни градове в ЕС.

Project title: Internet of Things as a policy instrument for the city change
Project acronym: IoTXchange
Financed by: URBACT III programme
Lead Beneficiary: Municipality of Fundão, Portugal
Project Beneficiaries: Nevers Agglomération (France), Ange Municipality, (Sweden), The State Development Corporation of the State of Saxony-Anhalt, (Germany), Abô Akademi (Finland), Municipality of Dodoni (Greece), Jelgava Local Municipality (Latvia), Municipality of Ke?marok (Slovakia), Municipality of Razlog (Bulgaria).
Project budget: 132 677.18 euro
The new urban dynamics and reconfiguration trends of urban areas aim to focus his priorities on the citizen and businesses, creating a greater need for connection and development of the territory.

The project will be implemented in two phases. The duration of the first phase is 6 months and starts on September 2, 2019. During the first phase, an Application Form of the second phase of the project will be developed, which is an essential part of the actual implementation of the project activities.
The objectives of our project are:
- Design an IAP for each city partner that will guide the city on the implementation of IoT solutions;
- Optimize the transfer and exchange of knowledge and shared experiences through a network of cities associated with the project, as well as the skills and knowledge accessible via URBACT’s participation;
- Accelerate adoption of digital emerging technologies, which will modernize the City’s infrastructure and services;
- Create a business friendly environment and act as places and platforms to allow agile experimentation of data-driven businesses and pull innovation into markets with large purchasing power, generating local economic growth;
IoTXchange encourages the creation of a network of European cities committed to the design of digitalization plans based on IoT solutions to increase the quality of life in small and medium sized EU cities.