ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015”

Untitled-1.jpg

От 2012 година Община Разлог е доставчик на социалната услуга "Приемна грижа". През последните години популярността на този вид социална услуга рязко нарасна, което спомогна до увеличаване на броя на кандидатите за приемните семейства на територията на общината.
От началото на годината в Община Разлог се изпълнява Проект "Приеми ме 2015", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 "Приеми ме 2015" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а Община Разлог има сключено споразумение за партньорство. Общият бюджет на проекта е 51 600 000 лева, като реализацията му ще продължи до 31.07.2018 г.
Като доставчик на услугата "Приемна грижа" общината има 10 утвърдени професионални приемни семейства. С тях сe сключват договори за грижа и договори за отглеждане на дете.
Към настоящия момент в 5 семейства има настанени общо 7 деца на възраст от 0 до 14 години. Осъществен е спешен прием на 1 дете, като изборът се извършва от социалните работници от отдел „Закрила на детето” /ОЗД/ и екипа по приемна грижа /ЕПГ/. Той е съобразен с профила на семейството и потребностите на детето. От приемно семейство е изведено 1 дете което е осиновено.
След обявата за прием на документи до Кмета на Община Разлог са подадени 6 заявления от кандидати за приемни семейства. На част от кандидатите обучението е завършило, а на другите предстои. За всички кандидати предстои изготвяне на социален доклад за оценка. Изготвеният социален доклад съдържа оценка на качествата на кандидатите, тяхната възможност и способност да станат приемни родители и завършва със становище за одобрение или отхвърляне. Представянето на доклада става пред Комисията по приемна грижа към РДСП – Благоевград, заедно с всички необходими документи от кандидатите за приемно семейство. Комисията изказва становище относно годността на кандидатите и дава препоръка за тяхното утвърждаване или отхвърляне.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.