Осигурена е приемствеността в предоставянето на приемна грижа чрез проекта „Приеми ме 2015“

Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“ към края на януари т.г. са 1546, от които 1524 професионални, сочи първоначален текущ анализ на Националния екип за управление на проекта.
От началото на 2016 г. приемните родители от предходния проект „И аз имам семейство“ (1 524 на брой) преминаха към новия проект, като със сключените нови договори не беше допуснато прекъсване на услугата „приемна грижа“ на територията на 82-те общини-партньори по проекта.
Към 31 януари 2016 г. децата, отглеждани в приемни семейства по проекта, са 1 493.
През първия месец на т.г. в услугата са пребивавали 1 546 деца, тъй като са отчетени нови настанявания и случаи на прекратено настаняване, като непосредствено е последвало ново настаняване.
Тези случаи са на деца от биологичното семейство, семейство на роднини или близки, друго приемно семейство - общо 1 117 деца, от специализирани институции – 262, от социални услуги резидентен тип – 167.
Целта на проекта "Приеми ме 2015" е да се усъвършенства и да се разшири обхвата на услугата "приемна грижа" и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци.Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, които според анализа са 33,5 процента от общия брой.
Общият бюджет на проекта е 51,6 милиона лева, реализацията му ще продължи до 31.07.2018година.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.