Нови възможности за грижа

Изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа" стартира на датата на сключване на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по Процедура за директно предоставяне на БФП 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ - 18.03.2015 г. Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране. Конкретен бенефициент на помощта е Агенция за социално подпомагане. Проектът се реализира в 28-те области на страната, като партньори са всичките 265 общини, включително 23-те столични района.

Основната цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

С дейностите на проекта се осигурява в национален мащаб непрекъснатост на ползване на социалната услуга „личен асистент” и надграждане на услугата чрез предоставяне и на достъп до здравни услуги.

В рамките на проекта са планирани реализирането на дейности, свързани с организация и управление, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат потребители на услугата, кандидатстване, подбор и назначаване на лични асистенти и медицински специалисти, обучения на личните асистенти, предоставяне на социалната услуга „личен асистент“ в продължение на 10 месеца, оказване на психологическа подкрепа и супервизия на назначените лични асистенти и дейности по информиране и публичност на проекта.

Целевите групи са:

  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Семейства на деца с увреждания;
  • Самотно живеещи тежко болни лица.

Към края на месец юни одобрени за включване в проекта потребители на услугата „личен асистент“ са малко над 14 000, от тях около 3000 деца.

В резултат от проекта „Нови възможности за грижа" ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигане независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора за едно по-добро качество на живот. Продължителността на проекта „Нови възможности за грижа" е 13 месеца, като дейностите следва да приключат до април 2016 г. 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.