Личен асистент

Община Разлог продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ във връзка с изпълнението на дейностите по Проект 2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001 „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” и в съответствие с Партньорско споразумение, подписано между община Разлог и Агенция за социално подпомагане гр. София.

Към момента са назначени 26 броя лични асистенти, които обслужват 26 потребители с увреждания. 

От тези 26 броя потребители – 9 броя са деца. 13 от тях са от гр. Разлог; 4–ма от с. Бачево; 2-ма от с. Баня; 2–ма от с. Горно Драглище; 2–ма от с. Елешница; един от с. Долно Драглище; един от с. Годлево и един от с. Добърско.

9 лични асистенти работят на 7-часов работен ден, 12 лични асистенти - на 6-часов работен ден и 5 лични асистенти – на 4-часов работен ден.

Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи  и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последствията на социално изключване и бедността. Проект „Нови възможности за грижи“ ще продължи до 29.02.2016 г.

Във връзка с получена информация от Ръководителя на проекта, че има реализирана икономия по някои от бюджетните пера на проекта, Община Разлог изпрати информация за допълнителен брой потребители и лични асистенти от общината, които могат да бъдат включени в проекта от 01.01.2016г. При одобрение, общината ще сключи нови договори с потребители и лични асистенти от списъка с одобрени/чакащи потребители по проекта, както и своевременно ще уведоми обществеността.

Община Разлог стартира изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на 19.05.2015г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.