Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Разлог

Проект Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Разлог ще осигури общи идеи за развитие и конкретни инициативи за обновяване и подобряване на средата в строителните граници на града. Дефинираните обща визия и стратегия за развитие до 2020 година ще бъдат подкрепени от координирани и допълващи се проекти. Не на последно място, ИПГВР ще бъде основен аргумент Община Разлог да разработва проекти с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Всичко това разкрива от една страна важността на плана за град Разлог, а от друга – важността на участието на жителите на града в работата по проекта.

ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ИПГВР: 

Дейност 1. Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен план;

Дейност 2. Разработване на визия за развитието на град Разлог до 2020 г.;

Дейност 3. Провеждане на обществени обсъждания за диалогичен избор на визията, стратегическия пакет и проекти, включени в интегрирания план (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания);

Дейност 4. Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР;

Дейност 5. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП;

Дейност 6. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и бенефициенти;

Дейност 7. Преценка за необходимостта от ЕО и ОС;

Дейност 8. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР;

Дейност 9. Структура и механизъм за управление и реализация на ИПГВР Разлог – разработване на предложение за институционална структура и методология на работата;

Дейност 10. Изготвяне на бюджет на ИПГВР;

Дейност 11. Изготвяне на система от индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР. 

Втората публична дискусия за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Разлог

Достъпни документи за изтегляне:

Окончателен вариант от 31.08.2015г. на Интегриран план за градско възстановяване и развитие  след съгласуване от Управляващия орган на Оперативна програма регионално развитие 2007-2013. Изтегли!

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Разлог. Финална версия. Изтегли тук!

Новини: Финалният вариант на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Разлог бе представен

Презентация от обществено обсъждане  на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог (ИПГВР), проведено на 18.05.2015г.

Предварителен проект на ИПГВР с приложения. Изтегли тук!

Предстоящо - 18.05.2015г. Финално обществено обсъждане на стратегическата рамка и списъка на проекти, включени в Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог.

Заповед № РД -15-363/28.04.2015г.

Покана за заключителното обществено обсъждане на ИПГВР на 18.05.2015г. 

Втората публична дискусия за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Разлог - 26 и 27 март 2015г.

Анкета.

Стратегическа част на ИПГВР

Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог. 

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД РАЗЛОГ /АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ/

Доклад относно анкетно проучване за идентифициране на нужди и проблеми на града по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог”

Доклад относно работна среща, проведена на 03.02.2015 г., за идентифициране на нужди и проблеми на града по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог”. 

Доклад относно сесия кръгли маси, проведена на 03.02.2015г., за идентифициране на нужди и проблеми на града по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог”

Покана за дискусия (къгла маса) - 3 и 4 февруари 2015г. 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект «Изготвяне на интегриран план за градско възстановяне и развитие на град Разлог", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

 

 

 

 

 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.