Грижа в семейна среда

Проект: ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА,

Източник на финансиране: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, чрез Европейски Социален Фонд г. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ  В  ДОМА”

Бенефициент: Община Разлог. 

Договарящ орган: Агенция за социално подпомагане

Обща стойност на проекта: 211 253,61 лева

Продължителност: 14 месеца

Информация за състоянието: В процес на изпълнение.

Новини:

14.02.2014 - Община Разлог предоставя услуги в домашна среда за хора в нужда

08.05.2013 г. - 34 души започнаха работа по социален проект на Община Разлог

25.02.2013 г. - Стартира проект “Грижа в семейна среда”

21.02.2013г. - ИНФОРМАЦИЯ по Проект “Грижа в семейна среда”

Кратко описание на същността на проекта и информация за дейността на социалното предприятие:  Създаване на Звено за услуги в домашна среда, което да разшири дейността на ОП „Домашен социален патронаж” гр. Разлог, като предоставя по иновативен начин два типа почасови услуги в домашна среда – за помощ при комунално-битови дейности и за лична помощ. Социалното предприятие ще създаде предпоставка съществуващите вече услуги да се доразвият и ще гарантира по-висока ефективност при използване на по-малък финансов ресурс.

Териториален обхват на проекта: град Разлог  и  населените места: с. Баня, с. Бачево, с. Горно Драглище, с. Долно Драглище, с. Добърско, с. Годлево и с. Елешница.

Обща цел: Създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация на територията на община Разлог.

Специфични цели:

Предоставяне на достъп до два типа нови почасови услуги в домашна среда – за помощ при комунално-битови дейности и за лична помощ на територията на Община Разлог;

Създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността за безрабатни лица;

Разгръщане на нов децентрализиран модел за предоставяне на услуги в домашна среда на общинско ниво;

Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция;

Създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си;

Повишаване на обществената информираност и съпричастност към значимите социални проблеми на отделната личност и на отделни социални и възрастови групи

Основни дейности:

Дейност 1. Организация и управление на проекта.

Дейност 2. Подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звеното за услуги в домашна среда.

Дейност 3. Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители на територията на гр. Разлог и населените места.

Дейност 4. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ и комунално-битови дейности и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване услугите.

Дейност 5. Информиране и публичност.

Дейност 6. Оборудване и обзавеждане на помещение и организиране на специализиран офис и приемна на проекта.

Описание на целевата група: Лица с трайни увреждания /включва и деца/ с ограничения или невзможност за самообслужване; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване; безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Подробно описание на проекта:

Проектът изпълнява стратегическата цел на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” за подобряване качеството на живот на хората с увреждания за социалното им включване и стремежа на България да достигне равнище на високо качество на живот и по-високи доходина семействата, в които има лица с увреждания.

Предоставянето на социални услуги на лица с трайни увреждания в домашна среда ще подкрепи както самите лица, така и зависимите членове на семейството и ще даде възможност за активното им участие в социално-икономическия живот на общността. Ще допринесе за предотвратяване настаняването в специализирани институции на лица с трайни увреждания и включването на голяма група хора в реална трудова заетост.

 Развитието на социални услуги от такъв тип е в контекста на потребностите на специфичната национална реалност и същевременно съответства на ангажиментите на България като пълноправен член на Европейската общност, за развитието на иновативни форми на социални услуги чрез разкриване на работни места в тази сфера, за повишаване на качеството на подпомагащите дейности и за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, както и създаване на възможност за пълноправното им участие в обществения живот.

Реализирането на настоящия проект създаде необходимите предпоставки за децентрализиране на почасовите услуги в домашна среда и доразвива дейността на съществуващия домашен социален патронаж като се създаде Звено за услуги в домашна среда, които предоставят по иновативен начин два типа почасови услуги в домашна среда – за лична помощ и за помощ при комунално-битови дейности за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от включване в институционален тип грижи.

В рамките на новосъздаденото Звено за услуги в домашна среда, на територията на община Разлог се извършват два основни типа почасови дейности: дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост и комунално-битови дейности. Общината се спира на този избор, поради липсата на желаещи да ползват почасови дейности за социална подкрепа и социално включване, което бе установено след извършване на задълбочено проучване и анализ сред населението.

За целта в рамките на Звеното за услуги в домашна среда са наети 10 броя „детегледачи”, които предоставят почасови услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост на деца с трайни увреждания от 3 до 16 години /тези 10 броя детегледачи обслужват само по един потребител (дете)/, както и 20 броя „домашни санитари”, които предоставят почасови услуги за комунално-битови дейности: 15 броя от тях обслужват по трима потребители, а 5 броя от тях – по един потребител.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.