И аз имам семейство

Проект: “И аз имам семейство”

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”

Обща стойност на проекта: 14 989 455.30 лева

Териториален обхват на проекта: Проектът се изпълнява на  територията на 82 общини партньори на АСП.

Водещ партньор: Агенция за социално подпомагане

Партньор: Община Разлог. 

Продължителност: 26 месеца  /30.09.2011г. – 31.10.2013г./

Информация за състоянието: в процес на изпълнение.

Кратко описание:

1. Прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа” - доброволна, професионална и заместваща.

2. Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез нарастване на броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб.

3. Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица.

4. Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация.

Цели на проекта:

Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

Дейности по проекта:

1. Организация и управление на проекта.

2. Сформиране на екипите по приемна грижа и специализирани комисии по приемна грижа.

3. Предоставяне на социалната услуга „приемна грижа”.

4. Индивидуална работа с децата, подготовка за настаняване и проследяване на всеки конкретен случай.

5. Обучение и подкрепа на семейства на роднини и близки, при които са настанени деца.

6. Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства. Създаване на групи за самопомощ.

7. Разработване на единен финансов стандарт за услугата „приемна грижа”.

8. Информиране и публичност.

Резултати от проекта:

1. В резултат от планираните дейности за децата ще бъде осигурена семейна среда и ще бъдат разработени планове за предоставяне на услугата, с конкретни действия, вкл. и за подобряване връзките с биологичните семейства.   

2. Приемните и биологични семейства и семействата на роднини и близки ще имат достъп до социални услуги, които да гарантират пълноценното развитие на всяко дете в семейна среда и възможност за участие в живота на общността.

3. Екипите по приемна грижа ще участват активно в процеса по деинституционализация, чрез предоставяне на услуга в семейна среда. Чрез обучение ще бъдат повишени професионалните компетенции на екипите, като по този начин ще бъде гарантирана качествена грижа, ориентирана към индивидуален подход към децата и тяхната социална интеграция.

Целева група:

Основна целева група са деца, настанени в специализирани институции, деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства, деца, настанени в приемни семейства, деца, настанени при роднини и близки.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.