Устойчив туризъм и промотиране на екологията в партньорство

Проект: Устойчив туризъм и промотиране на екологията в партньорство

Интернет сайт на прокетаhttp://stepup-ecotourism.com/bg/

Източник на финансиране: Проектът се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA) България – Македония“ 2007-2013 г. 

Стойност на проекта: 499 873.91 евро

Водеща организация: Община Разлог

Партньори: Община Гевгелия, Република Македония.

Информация за състоянието на проекта: текущ;

Срок: 24 месеца 

Новини:

07.04.2014 - Първа копка на панорамна алея "Стъпалата"

03.04.2014г. - Официална церемония  по стартиране на строителството на еко пътека „STEP UP”

25.09.2013г. - Разлог строи изкусителни атракции за туристи

Цели на проекта:

Общата цел на настоящето проектно предложение е осигуряването на балансирано и ефективно регионално развитие на двете партньорски общини чрез ефективно опазване и оползотворяване на наличните природни ресурси и тяхната интеграция в регионалният туристически продукт.

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати по проекта са: Изграждане на дребномащабна инфраструктура за екологичен туризъм (еко пътеки) и места за почивка и отдих в общините Разлог и Гевгелия, която да допринесе за развитието на алтернативни форми на туризъм; Създаването на нов тип туристически атракции позволяващи иновативно и интерактивно представяне на местното природно наследство и последващата му интеграция в общ туристически продукт/услуга; Повишаване на екологичната отговорност и съзнание на местното население в двете партньорски общини; Повишаване броя на алтернативни туристически услуги предоставяни на посетителите на двете общини; Създаване на дългосрочно и ползотворно партньорство между двете общини партньори. 

Резултати от проекта:

Продукти от проекта:Създадени/разработени съвместни екологични маршрути – 2;

Създадени/ разработени съвместни туристически услуги – 1;

Екологични кампании – 1;

Срещи и събития: 4 срещи на екипа по проекта, 2 пресконференции, финална конференция;

Промоционални материали за проекта и публикации: 1000 брошури, информационни табла, които да бъдат разположени на строителните обекти - 2, постоянни обяснителни табели - 2, 8 публикации;

Промоционални материали за кампанията: каталог на местната флора и фауна -800, брошури за екологичен туризъм и опазване на околната среда – 1000

Уебсайт за еко туризъм и опазване на околната среда – 1;

Очаквани резултати:

Подобрена инфраструктура в подкрепа на развитието на екологичен туризъм;

Създадена възможност за интерактивно запознаване и наблюдение на местната флора и фауна в двете партньорски общини;

Разнообразени алтернативни туристически услуги основаващи се на оползотворяването на специфични природни ресурси в двете целеви общини;

Повишена информираност относно екологията сред местното население и други заинтересовани страни; 

Целеви групи: 

Местното население в двете партньорски общини;

Туристите посещаващи двете общини;

Представители на туристическия бизнес;

Училища на територията на двете партньорски общини;

Общинска администрация в двете общини партньори; 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.