Устойчиво развитие, повишаване на икономическата активност и подобряване качеството на живот в община Разлог ...

Проект: „Устойчиво развитие, повишаване на икономическата активност и подобряване качеството на живот в община Разлог чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”

Договор за БФП № 01/321/01147 от 19.11.2012 г.

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. http://www.prsr.bg/

МЯРКА 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

Бенефициент: Община Разлог

Стойност на проекта: 4 310 728,71 лева

Информация за състоянието на проекта: изпълнен

Продължителност: 18 месеци

Цел:

Подобряване качеството на живот в община Разлог чрез реконструкция и рехабилитация на съществуващата общинска пътна инфраструктура, за да се подобри достъпа до основни услуги за населението, повишаване на икономическата активност и стимулиране устойчивото развитие на общината. Подобряването на общинската инфраструктура ще доведе до увеличаване възможностите за използване на природните дадености за развитието на туризма, както и до създаване на алтернативни възможности за заетост на населението.

Конкретните цели на проекта са:

-          Да се подобрят транспортно-експлоатационните качества на общинската пътна инфраструктура между населените места.

-          Да се осигури комфортен и безопасен пътно-транспортен достъп до основни услуги за населението и икономиката в община Разлог.

Описание на дейностите: 

Проектът ще се изпълнява на територията на област Благоевград, община Разлог, град Разлог, с. Долно Драглище, с. Горно Драглище, с.Годлево.

Изпълнението на проектните дейности в община Разлог ще спомогне за регионалното развитие на местно ниво. Сама по себе си реконструкцията и рехабилитацията на част от пътната мрежа, е предпоставка за резултат, който ще има продължителен ефект върху целевите групи и крайните бенефициенти. С изпълнението на проекта ще бъде постигнато взаимодействие между местната администрация и жителите на селата от общината, ще се задоволят належащите им потребности чрез подобряване на пътната инфраструктура.

І ЕТАП:

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ BLG 2190 II-19, ПРЕДЕЛ – РАЗЛОГ/ - М. БЕТОЛОВОТО В ЗОНАТА НА КУРОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКО ОБРАЗУВАНИЕ ОТ О.Т.294 ДО О.Т.1128 ПО ПУР В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАЗЛОГ

ІІ ЕТАП:

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ BLG 1192 БАНЯ – ДОБЪРСКО, УЧАСТЪК С. ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ – С. ДОБЪРСКО ОТ КМ 5+300 ДО КМ 6+559.59

ІІI ЕТАП:

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ BLG1193 „BLG1203 / РАЗЛОГ – ГОДЛЕВО“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 5+195.24

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.