Подобряване достъпа на населението на община Разлог до спортни и свързаните със свободното време и отдих услуги

Проект: „Подобряване достъпа на населението на община Разлог до спортни и свързаните със свободното време и отдих услуги” 

Договор за БФП № 01/321/01146 от 21.11.2012

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. http://www.prsr.bg/

МЯРКА 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

Бенефициент: Община Разлог

Стойност на проекта: 5 866 571,06 лева без ДДС или 7 039 885,27 лева с ДДС

Информация за състоянието на проекта: изпълнен;

Продължителност: 18 месеци

Цел:

Основната цел на проектa е да се подобри работоспособността, както и здравето, физическо и психическо, на населението в община Разлог и да се намали миграцията от селските към градските райони, като се подобри средата на живот и се осигури свободен достъп до спортни и културни мероприятия.

Конкретните цели на проекта са няколко:

- Да се подпомогнат спортните клубове и обучителните заведения в района, предоставяйки на спортистите, младежите и децата многофункционални и атрактивни комплекси за спорт и отдих, отговарящи на всички съвременни норми за безопасност и хигиена;

- Да се ускори чрез участие в колективни спортни прояви социалната интеграция на уязвимите групи на населението, като младежи и деца в риск, девойки и жени, лица с увреждания, социално слабите, представителите на малцинствата, нискообразованите и неграмотните;

- Да се стимулира икономиката на община Разлог по няколко начина:

а/ чрез ангажиране на местните предприятия, заети в добива, промишлеността и строително-ремонтните дейности, като доставчици и подизпълнители по настоящия проект;

б/ чрез ангажиране на обслужващ персонал – техническа подръжка, охрана, санитарен персонал и т.н. на трите обекта в трите населени места;

в/ чрез подобряване физическото и психическо здраве и работоспособността на населението посредством спорт и активен начин на живот;

г/ чрез привличане туристи в региона посредством спортни мероприятия

Стремежът на община Разлог е утвърждаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като средство за подобряване на здравето и физическата годност на населението на общината и максимално разширяване дела на обхванатите в организирания спорт за всички от разнообразни социални групи.

Описание на дейностите:

ДЕЙНОСТ 1- Изграждане на Спортен комплекс в с. Годлево, община Разлог

Спортният комплекс представлява съоръжение с капацитет до 1000 души, ситуиран е в с. Годлево.

По проект са изградени:

  • Състезателно игрално поле с изкуствена тревна настилка и постоянна ограда;
  • Трибуни за зрители;
  • Сграда със съблекални и санитарно-битови помещения;
  • Резервоар за поливна система;
  • Паркинг за посетители и служебен паркинг.
  • Пречиствателна съоръжение за битови отпадни води

Състезателното поле е подходящо за провеждане на спортни срещи от регионално първенство, приятелски мачове и като тренировъчно игрище. Около игралното поле е изградена постоянна ограда с височина 4 м. Оградата е със стоманобетонов фундамент и метални стойки и пана изпълнени с метална рамка и мрежа.

Трибуните за зрители са разделени на три блока- за домакини, за гости и централен с ВИП-места. Достъпът на посетителите е от два входа разположени около централния блок. Към трибуните е осигурен и достъп за зрители с увреждания на двигателния апарат- директно от тротоара към единия блок и чрез рампа към другия блок. Изградена е сграда със съблекални и санитарно-битови помещения за състезатели и паркинги в непосредствена близост до общинския път.

ДЕЙНОСТ 2: Реновиране и реконструкция на спортен  комплекс - стадиона в гр. Разлог

В комплекса е извършено реновиране и ремонт на три от съществуващите сгради - съблекални и помещения за треньори, медицински кабинет и съблекалня съдии, помощно помещение. Теренът, който се използва за малко тренировъчно игрище е направен с изкуствена тревна настилка FIFA**, ограда с височина 4  метра, и осветление на 4 стълба.  

Монтирани са два контейнера – за медии и контролна стая, които се намират в средната част над трибуните, същите са необходими за покриването на изискванията за стадиони с лиценз за Б футболна група от БФС. По трибуните е направено разделение според изискванията на две зони - места за гости и такива за домакини, със съответната буферна зона между тях. Монтирани са нови седалките – 6 000 броя. Предвидени са места за инвалиди пред трибуните, като достъпът до тях се осигурява от централния вход на стадиона. Ремонтирано е алейното осветление, изградена е сигнално – озвучителна система пред трибуните с по два високоговорителя тип фуния, които се контролират от командната зала. Ремонтирани са и следните сградите: СЪБЛЕКАЛНИ И ТРЕНЬОРИ,  МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ И СЪБЛЕКАЛНЯ СЪДИИ, НОВИ ТОАЛЕТНИ.

ДЕЙНОСТ 3 - Изграждане на Многофункционална спортна площадка за футбол на малки врати и тенис на корт в с. Баня

Изградена е и е оборудвана многофункцонална спортна площадка за футбол на малки вратички и тенис на корт с размери 20х 40 м. в с. Баня. Покритието на спортната площадка е изпълнено от изкуствена тревна настилка, положена върху дренажни слоеве и бетон. Монтирани са 8 по-големи и 4 по-малки прожектори за осветяване на игрището. Оборудването включва врати и мрежи за минифутбол, мрежа за тенис на корт и т.н. Игрището е оградено с ограда.

--------------------------------------------------------------------------

Новопроектираният обект „Спортен комплекс” в с. Годлево и реновираният спортен комплекс в гр. Разлог, както  и многофункионалното игрище в с.Баня, ще бъдат включени в програмата за управление на общинската собственост. Общинският съвет на гр. Разлог, в качеството си на принципал на собственоста, е приело решение, което гарантира, че няма да бъде променяно предназначението им от публична в частна общинската собственост.

След приключване на проекта, изградените инфраструктурни активи остават собственост на общината. Поддържането им в добро състояние ще бъде осигурено от собствени средства на община Разлог, както и от целеви субсидии от републиканския бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.